Книга 32


4.ІІ.136(2000)
Бургас - Изгрев

            Тук се помества един текст, който е доста фантастичен, странен и спорен по някои пунктове, но той стана причина Учителят да ни отговори по темите в него чрез отваряне на томове с беседи и затова се прибавя към останалите текстове за контакта с Него:

ИЗ ПРОГРАМАТА НА ВЪЗСТАНОВИТЕЛИТЕ


1. Картини – подаряване, на бартер и под наем.
2. Поканване на творци и добри хора на гости с пълна издръжка:
       а) в дома на домакина,
       б) в хотел,
       с) с или без плащане на пътните.
3. Общество за безплатно гостуване и пътуване по сродност и интереси.
4. Творби срещу гостуване с пълна издръжка (с или без транспорта).
5. Бюра за временна размяна на ценности (благоменителници) - срещу детска валута (семки и костилки) и др.
6. Екипи за малки ремонти и поправки по домовете срещу храна и квартира за 1 или няколко дни. Големи - за месеци и години.
7. Съюз (общество) на краснописците (калиграфите) без компютри.
8. Общество за взаимопомощ - обявяване на индивидуалните нужди и умения и координиране на хората, за да си помагат безплатно ("Доброобмен").
9. Представяне на творения в интернет с адреси и банкови сметки за отблагодаряване в пари, бартер или покани за гостуване.
10. Общество на версавторите - доразвиване на идея или художествено произведение или негови варианти. Реализации на идеи.
11. Илюстратори на текстове и всякакви други творци и сътрудници без хонорари и анонимно, но с кодова регистрация. Ползват отблагодаряване от частни лица и организации под различни форми, без да са го очаквали.
12. Ателие за преправяне на стари дрехи, мебели и други..
13. Екип от безплатни снабдители, компаньони, планински водачи и др. срещу храна, транспорт и жилище в договорения срок.
14. Бюро за регистрация на идеи за изобретения и за нови социални модели.
15. Локални, национални и международни Банки на Будалите.
16. Предзони и зони на Рая: обявяване на частни и обществени територии (от стая до континент) за райски живот - без машини, без преработка на храните, без инструменти и земеделие; при добро време - и без дрехи. Всичко - без купуване и продаване. Достъп - според сравнителните данни за чистота на кръвта и антропологичните показатели. Защитници от най-висока класа.
17. Производство на жилища от надуваемо стъкло, без продаване: само се подаряват.
18. Окултни и технически методи за обезвреждане на алкохолици, агресори, досадници, тирани, експлоататори, изнудвачи, мошеници и пр. Знам, че Шамбала, Агарта и Изгрева ще се включат най-активно със своята техника и психотронна полиция. Започнало е масово измиране на лошите хора и егоистите. Набират се млади кадри за обучение - "бели барети", всяка от които може да спре армия или да неутрализира ракетно нападение. Задействане на Антибизнес- и Облагородителни комитети. Обезвреждане на агресивните електронни игри и адската естрада. Масов бойкот на неекологичните транспортни средства. Антишумови устройства и екипи с техника за пречистване на въздуха и околната среда. Всенародната взаимопомощ и временният бартер на ценности и продукти - тотален дъмпинг срещу производители и търговци. Пускане на вируса за дезактивиране на петрола и петролните продукти. Предупреждения и преговори с магнатите да изменят политиката си и да отпуснат ренти за бременни, кърмещи и хора с чиста кръв и с монада (по френологични показатели), ако искат да им се дадат формулите и технологиите за екологично и хуманитарно преустройство на производствата им..
Пускане на вирусите за унищожаване на инферналните (адските) програми и продукти в масмедиите и Интернет. Бойкотиране и дъмпинг на неекологичните хранителни продукти. Дезактивиране на спиртните напитки и месопроизводството чрез облъчвателите на Агарта; дезактивиране на цигари, наркотици и др. отрови с локалните и индивидуални облъчватели; унищожаване на подземните градове на интервентите, на ракетните и военни бази и на сателитите. Идентификацията на агентите на черната ложа в политиката, идеологиите и индустрията е приключена - пускане на програмата за дезактивиране. Безмилостно париране на всеки опит за стъпване на новия Континент "Рай" (Еколон) с техника, продукти и намерения от инферналната сфера. Мигновено обезвреждане на вирусите и паразитите в човешка форма, които са успели да се промъкнат и започват завладяване, строителство, земеделие, търговия и организация със старите средства. Взривяване на планетата, ако интервентите се опитат да осквернят и Новия Континент.

Това са извадки от програмата на Всемирното Правителство, която вече е пусната в действие. То има правото да си служи и с негативни средства, ако подобията на хора продължат да упорстват. Преди взривяването на Земята, ще бъдат взети със специални кораби всички хора с монада (искра Божия), които нямат хъс за производства, обработки, търговия, агресии и потребление на инфернални продукти. Други ще бъдат телепортирани по свободните светове през няколко хиляди тайни врати за далекопренос в планините. Проповедниците на религии и учения, които сблъскват дух и материя и ги противопоставят или изкарват себе си за единствено прави, също ще останат на Старата Земя. За съжаление, и хората, които не могат да обичат повече от един човек или едно семейство, една вяра - и то собствената - също няма да преминат в Новата Вселена.

В списъка на мерките и инициативите на хората с монада (еднúна) има още стотици точки, но засега ще спрем дотук.

Ето какво се падна от беседите на Учителя по повод на горния текст:

"Вие разглеждате живота само от ваше гледище. Вие мислите, че животът е добър, когато на вас ви е добре."

"Има същества в света, на които им трябва енергия. То дойде - ще те бутне малко, ще те разсърди. Като се разсърдиш, ще те издои като крава. След туй пак ще те остави. После пак ще дойде, пак ще те издои. Така периодически идва да те дои."

"Вие говорите за доброто. Доброто е живо! Милосърдието - и то е живо. Любовта - това е най-живото нещо в света." (т. ЖСС, из б. "Скръб и радост" от 20.VI.1941г.)

"Вие разсъждавате статически, казвате: "Сега да живеем добре, че за в бъдеще да става каквото ще!" - В Природата такъв процес не съществува." (т. ЖСС стр. 162)

"От сегашните хора нищо не става - трябва варене и печене. Новите хора, които идват с нов морал, с чистотата на своята мисъл, с чистотата на своите чувства, идват с една абсолютна чистота." (ЖСС стр. 195)

"От кого ще научите повече? - От гениалния - той има какво да ви даде. Та като се учите, избирайте добри учители - гениални да бъдат." (т. ЖСС, стр. 171)

"Ти всичко не можеш да дадеш от себе си, само своето си може да дадеш. Сега вие мислите, че като дадете, губите нещата. - Не, абсолютното добро, внесено, то дава най-големите приходи в бъдеще! Ако пожертваш живота си за добрите хора, твоят живот ще се върне, ти няма да го изгубиш. В света нищо не се губи." (т. ЖСС стр. 192)                                        

СЪДЪРЖАНИЕ
/