Книга 13

26.09.125(1989)г.
София - Изгрев

ПРИНЦИПИ НА БРАТСКИТЕ КАСИ


      Не е възможно съществуването на орфически клас, без същевременно участие в специалния и об­щия клас.
          Всеки член на общия клас отделя десятък от всеки свой доход – заплати, аванс, хонорар, дарение, спестяване, валута и пр. – и го дава на брат или сестра от Братството по вътрешен импулс. Обик­новено това става тайно, за да не се обвързва онзи, на когото се отблагодаряват. Отблагодаряваш се на брата, който, според теб, работи най-добре за Словото и Делото. Който отделя десятъка си за собствената си лична или групова каса, мислейки, че никой не работи по-добре от него, не може да бъде ученик. Той се е възгордял. Но дори и обективно да си най-добрият, най-всеотдайният, ти пак даряваш де­сятъка си другиму – на онзи, който е пръв след теб, по твоя преценка. В противен случай, ти си индиви­дуалист и не си под прякото наблюдение на Бога, не получаваш Неговото благословение.
          И така, всеки организатор на един общ клас (сво­боден брой оглашени и вярващи) и на един специ­ален клас (десет ученика) има каса, в която постъп­ват тайни дарения. Тайната се състои в размера на дарението – инак всеки може да пуска и явно пари и ценности в съкровищницата на ядката. В повечето случаи, дарителят намира възможност да остави в плик незабелязано десятъка си на онзи, от когото се възхищава. Ти даваш именно нему десетте си про­цента, докато се възхищаваш от него. Забележиш ли, че той започне да се обогатява лично от дарени­ята, да тъне в лукс и излишества или да пилее неп­равилно средства, просто преставаш да даваш тъкмо на него десятъка си. Ясно и просто. За това, което си му дал до този момент, не съжаляваш. Ти само ще наблюдаваш как ще заработи съдбата с ку­мира ти, ако той е превърнал братските пари в лични вещи или апартаменти, пътувания, превозни средства. Това обаче не изключва даруемият да употребява минимална част от дарението, за да се нахрани скромно с вегетарианска храна и да се об­лича чисто и спретнато. Да има най-елементарен покрив и постеля. В някои случаи, такива приятели получават дарения извън десятъка, с надпис: “лично за тебе”. Дареният е свободен да използва тези средства изцяло за лични нужди или да отдели деся­тък за другиго.
Но има и такива случаи: ученик от общия клас и рядко от специалния има блестящи светски условия по родова или професионална линия и не може да се откаже от тях, поради необходимостта от ели­тарни светски контакти – по професионални, лични или духовни причини. Ако такъв същевременно ра­боти юнашки за Словото и Делото, то и той може да бъде обект на десятъци. Работата е там обаче, че ангажираните със своите имоти, семейства и ам­биции нито имат време за духовна работа, нито им минава мисълта сами да дават десятък. Разбира се, импулсът да жертват нещо за Братството може да се приеме – ако не редовно и в паричен десятък, то в услуга като транспорт, място за събирания, пода­ръци и литература от чужбина и пр. Техните жес­тове са спорадични – те са оглашени. От тях не може да се очаква редовност и вътрешна честност пред Бога. Такъв, например, ако получи голям хонорар или наследство или ако има голям влог, никога не отделя десятък за Братството, дори и да отделя от заплатата си. Затова той не може да бъде приет в специалния клас. А за орфическия или евродоровия – да не говорим! Там трябва да раздадеш цялото си богатство и да останеш на палатка. Или на свобо­ден наем. Космически пътешествия не се извършват чрез наличие на нотариален акт или живот по двойки.
          Аз тук говоря само за десятъка. Не говоря за “цялъка” или “половинъка” – даренията в евродоровия и специалния клас. Не всекиму е достъпно да проу­мее, че в Агарта се влиза чрез “половинък”, а в Кос­моса – с “цялък”. При половинъка ти не си женен (значи си член и на специалния клас), следователно, нямаш големи материални ангажименти и можеш да отделяш половинъка от доходите си за Братст­вото. При това, можеш да имаш сродна душа, един предпочитан любим, но връзката ви е абсолютно тайна и ако имате дете, бащинството остава неиз­вестно даже и на бащата.
          А в евродоровия клас от 12 души ти раздаваш целия си имот, даваш цялата си заплата и оставаш чисто гол. Тогава теб те облича и храни Космосът. Там, когато имаш нужда от нещо, Бог ти го праща мигновено. Там няма близки и неблизки, няма симпа­тии и антипатии. Не че нямаш сродна душа, но и за нея има място и време; и за всеки, който Бог ти изпраща. Той е в целия космос, и затуй там са свободни.
Сега за касата. И друг път съм ви говорил и сме правили опити. Ала веднага са се проваляли, понеже вие сте дърва недодялани: каже се нещо – вие вед­нага го измените. Не! – Колкото и да са благородни съображенията ви, Аз ще ви разваля работите. Ще ви пречупя ината, докато не започнете да слушате. Разделих десятъка на четири – вие: “Всичко за Сло­вото! ... Те ви Слово – пробутах ви дефектни касети ... С Мен на глава не се излиза!
          Казвал съм ви: Словото и Братството ще хо­дят наедно, ръка за ръка. Затова всеки център на даден клас да си дели касата на четири и това да се изпълнява стриктно! А понеже вие не сте само от­делни десеторки, т.е. специални класове, а се съби­рате и в общи класове от по 120 души, и в големи орфически от по 144, а всички те – в Единно Све­товно Бяло Братство, то постановявам: десятък от всеки десятък вие ще отделяте за касата на Братството.  
Що е каса на Бялото Братство? – Туй е голяма каса, която не съществува постоянно. Но когато имате час за Каса - в сряда следобед и в слънчев час, във втората седмица (след новолунието) - и сте на Рила през лятото, всеки служител на общ клас дава десятък от всички приходи на класа на Братската каса. Специалните класове дават половинък, а евро­доровите – всичко. Това се извършва само при въз­никване на проблем за цялото Братство: печатници, издателства, земи, къщи, транспорт и пр. Братс­ката каса, значи, е за възстановяването на Изгрева. Там нещата ще провеждате в две направления – за­купуване на територии с досегашни постройки и строителство на нови братски селища, по инструк­ции лично от Мене. Аз имам да ви говоря и за защита на Изгрева, и за космически транспорт. И за това ще ви искам средства от Братската Каса. Не че Аз ня­мам средства, но това е необходимо за вас. Да ви се откъсне нещо от сърцето.
          Който няма възможност за десятък, той дарява труд, услуги, вещи за Братството.
          Ето как ще процедирате: Ще имате главна каса (при всеки, който е глава на локален общ или специа­лен клас; евродоров засега нямате; нямате дори и една тройка), в която ще постъпват всички деся­тъци. От тази главна каса винаги отделяте 10% спестяване за Голямата Братска Каса (респ. 50 или 100%). Останалите пари разпределяте поравно в 4 подкаси: 1.За Словото; 2.За майките – тук влизат само въздържателки и вегетарианки, и то на първо място самостоятелните майки, които не са приели да се идентифицира бащата и не получават изд­ръжка от него. Това не изключва грижа и за остана­лите, но – като сте подсигурили напълно Великите Майки. При това, в следния ред: бременни, кърмещи, и според възрастта (от малки към големи) и броя на децата. Вие трябва да имате един висок идеал да подсигурите Великата Майка с идеално жилище и градина, и издръжка до 28 годишната възраст на най-малкото от децата й. Това е Бялото Братство! Всичко останало е сатанизъм и е осъдено на разруха.
          Третата каса ви е за развиване на културни, на­учни и духовни дейности. С тия пари ще ходите на концерти, театър, кино и пр. И ще попълвате брат­ските библиотеки, ще инвестирате научни изслед­вания. С тия пари държите връзка и с всички други сродни общества и личности. Те са и за подаръци и пр.
 Никой глава на каса не се отчита пред никого. Никой дарител не иска сметка от глава на каса. Ако нещо не си доволен, преставаш да внасяш при него – и толкоз. Или сам ставаш център на общ, на специален, на ор­фически клас. Ако ти стиска.
          Четвъртата каса е за Изгрева. С нея ходите на екскурзии, организирате планинските лагери и под­държате стария и Новия Изгрев. Старият Изгрев е навсякъде. Щом някой подари легло, стая или късче земя – това е старият Изгрев. Вие няма да се отли­чавате от стария Изгрев. Моята стратегия е об­ширна. По света има милиони души, които искат да живеят братски. На тези територии, ако ще да е един квадратен метър от някой бордей, ти ще прие­меш сестра си и брат си по Човечество и ще го нах­раниш. На този квадратен метър ти ще въздигнеш бялото знаме на вегетарианството, на Словото и на Делото. Там няма да разрешаваш да ти се месят ни близки, ни предразсъдъци, ни клюкари.
          А за Новия Изгрев има още да ви говоря. За него е рано още. Докато едни от вас имат земи и жилища и любов изобилно, а други се гърчат и изнемогват – не съм с вас!
          Този първи урок за бюджета на десятъците, 120-ниците и на Братството трябва да послужи за модел на бъдещото човечество. Както ние го напра­вим, тъй и светът ще го направи – нищо повече. Ще се стремите да поднасяте даренията си в натура, не толкова в пари. Като опитате, ще видите. Който приложи правилно науката за божественото счето­водство, работите му тръгват. Работите на дома му, групата му, народа му, тръгват.
          Ние от колко време правим опити с десятъка? Нали сте видели: който забрави да си даде десятъка, после ще му го вземат с лихва. Не друг, а светът ще му го вземе. И светът ви взима десятък, пък и поло­винък, и цялък. Само че светът, черното братство, ви взима десятъка, че и много повече, с лъжа или насила, докато Братството ви оставя свободни.
          Аз искам това да ви бъде само една идея. Всеки, който иска, може да я развие творчески. Бялото Братство не се занимава с декрети, постановления. В Бялото Братство никой не може да подпише или изпълни заповед. Затова и никой никого не може да контролира. Запомнете това добре! Всяка каса от новия тип, все едно че е лична каса – онзи, комуто дават, може да я използва както иска. Ако той спази божествените правила, Бог ще му принади; ако бръкне користно или прахоснически в касата – Бог ще го пише в тефтера. Нищо на тоя свят не е пок­рито – счетоводство се води до стотинка. Бог защо ви разваля работите? – Защото искате да живеете само за себе си, затова! Живот само за себе си и за близките си – това го може е черната ложа.
          Сега да ви кажа: постепенно, ние трябва да имаме грижата за всички. Един ден ние ще се грижим за хората по-добре и от най-добрата държава. Само че ще започнем от най-важното – чистотата на кръвта. Вие ще правите своите изследвания по ириса, по кожата, чертите на ръката и пр.; по дъха също може – по стотици още признаци може. Ще ви­дите, че въздържателят, вегетарианецът, суровоя­децът се отличават. Може и с апарати; по-добре без апарати. Като обезпечите материално първо девойките, сестрите, майките, които са с най-чиста кръв, после ще разширите обсега. За младите хора до 28 години всичкотрябва да подсигурите. Не да се бият с живота с нокти и зъби! Затова, помислете добре. Как ще го направите – ваша работа. Може да предвидите и една пета каса – взаимоспомагателна; може и втората да я разделите по проценти. А може не по проценти, а по последователност. Като подси­гурите рай за бременните, минавате към кърме­щите; после по реда, който споменах. Така майките, децата, младежите ще имат един стимул. Майките ще кърмят децата си три години. Като ги отбият по-рано, ще им се намали помощта или на първо време ще се прекъсне.
Само че никой не бива да разчита на вашите помощи. Думата “разчитам” е изобретение на женс­кия дявол. Държавата засега е по-силна от вас – тя постепенно подобрява положението на майката. Като направите за майката нещо повече, отколкото сега прави държавата или близките й, тогава ще кажа, че Братството работи при вас. Засега то ра­боти в държавата и в семействата, които се гри­жат добре за майката.
          В бъдеще, от това перо – било втората, било петата каса – ще отделяте средства за всеки без изключение. Може и в пари, но в натура е по-добре. Всеки ще има дял от касата, освен правото му да участва и във взаимоспомагателна каса, според пре­димства и списък. В Природата също има предимс­тва. Само че при нея предимствата са за майката и децата, а при вас – за дяволите.
          Един ден, когато направите Словото да се разп­ространява на всички езици напълно автома­тично, средствата за първата каса ще се намалят. Тогава излишъка може да го прехвърлите към дру­гите каси.
          А за орфическия клас автоматика и техника не съществува. Орфическият възлюбен има такава памет, такъв глас, че може да възпроизвежда Сло­вото Божие наизуст – всичките свещени писания, бе­седи, лекции, осияния и послания! Словото Божие самó се лее през устата му, когато потрябва. Евро­доровите посветени знаят всичко и могат всичко, защото живеят, без да убиват неща и импулси. На тях не са нужни никакви производства. Те ползват само онова, което произвеждат Духът и Природата.

СЪДЪРЖАНИЕ
/