Книга 14

6.VІІ.126(1990)г.
Швейцария, Алпите, Шандолен

ЗА МИСИЯТА "ШАНДОЛЕН"


11,44 - 12,07ч.
          С идването тук, смятам да сведа до минимум тревогите и нещастията на Западна Европа, които я очакват. Можете да не правите нищо. Може да стане хотелът на трески, но работата, която вър­шите тук, предава на подсъзнанието на Европа и За­пада нови стойности, които ще се проявят най-много до две години. Истината няма да се церемони никак! Лекото свършва за Запада! Той непременно ще си плати за пренебрежението към Христа, наречено "сметки и печалби". Като подлагам света на нов огън, като променям географските му очертания, Аз полагам основите на Новия Свят. Чакането прик­лючи.
          Предприех получаването на този хотел от Ломан (В.) с единствената цел, вие тук да прове­дете Моите чисти намерения. Природата трепери цяла от користта на хищници и некрояди! Аз едва я удържам вече. За да се опиянят от скорост, лъскави вещи и нарцисизъм, продажниците продадоха не само братята-хора, но и братята от флората и фауната. Сигурна смърт е надвиснала над цялата планета, затова впрегнах безчисленото Си бяло войнство навсякъде по места, да даде последен решителен отпор на ония, които живеят чрез вещи и убийства.
          Подсъзнанието на Запада се поставя на облъч­ване чрез вътрешните ви дейности в този хотел, а устройството на неговата култура и икономика – чрез външните. Достатъчно е да останат поне трима от вас, които не работят с мисълта за зап­лащане, за да премине тази мисъл през стените на тази сграда в подсъзнанието и съзнанието на запад­ните народи. Обвързаността на тези нещастници с идеята за морална и материална компенсация се разхлабва от този момент - и се явява надеждата, че повече от 500 хиляди обикновени обитатели на тази зона ще станат ученици на Бялото Братство. Съзнанието им ще допусне абсурдната за тях мисъл, че трябва да се жертва част от времето и средст­вата за Небето, но не според благотворителните пародии на клерикалното християнство или разните милосърдни организации, а по мощния модел на сла­вянството.
Българи в Шандолен – юли 1990

СЪДЪРЖАНИЕ
/