Книга 14

15.VІІІ.126(1990)г.
Рила – Елбур (Второ езеро от 7-те)


РОЛЯТА НА САТАНИНСКИТЕ УЧЕНИЯ И РЕЖИМИ ЗА САМООПРЕДЕЛЯНЕТО НА ЛЕТЯЩИТЕ
   - Всеки път на планината в светла палатка възниква неп­риятен проблем: през деня вътре влизат летящи насе­коми и се бият по цял ден в стените, докато се изтощят и паднат мъртви. Как да се изгонят – с кърпа през 10 минути е немислимо? Как да намерят изхода, как да се спасят?
- Покрийте палатката плътно отвънка със сво­ите завивки, така че вътре да стане тъмно. Оста­вете отворен изхода. Мушиците ще излязат до една. Всичко, що е крилато, обича светлината и се стреми към нея. Като затъмните стените, за тях най-све­тъл е изходът.
Така вие ще спасите стотици и хиляди, даже ми­лиони Божии насекоми из планините от своите па­латки, а завивките ви ще се напълнят със слънце.
По същия начин и тъмните учения и режими са най-прекрасното средство Летящите Души да по­търсят изход към Светлината. Светлина има само в Божествената наука. Когато вие създавате изкуст­вена система и строите духовни съоръжения с блес­тящи стени, невинните създания се увличат вътре в тия "палатки" и се удрят в стените им. За тях ес­тественият Триъгълник на Изхода е невидим, за­щото не блести така силно, както нишките на сис­темата. Строителите на духовни системи правят стените им привлекателни за аспиранта, понеже са изтъкани, наистина, от цитати и тълкования на Словото Божие. Но тяхната гордост и амбиция предприемат тъкане на човешки комбинации от Бо­жествени елементи, които се конструират в затво­рени форми със съмнителни изходи. Както мушиците в една палатка, стремящи се към светлината, така и незрелите души се опиват от концентратите ду­ховност и знание, които вие им предлагате в такава човешка система, и те не могат да се обърнат към спасителния Триъгълник на оригиналното Слово и Дело. Той за тях е твърде “неподреден” и сравни­телно много по-малко светъл. Какво ще види една объркана духовна мушица, ако погледне към изхода на палатката? – Нищо няма да види – нейното зрение е ограничено. Тя вижда пред себе си само най-блестя­щото светло петно и се бие в него, докато падне и се умъртви.
Вашите блестящи и лъскави духовни примамки са двуизмерни. На всичко отгоре, те са измамни, утопия, опиум – хем виждаш реално светлината на Бога в нишките им, хем се блъскаш до самата си смърт, оставайки гладен и жаден.
Почти всички самозванци са учени–недоучени, неприети в някое божествено училище или изгонени от него. Като не могат да се реализират между уче­ните, те излизат в света и създават стройни сис­теми, за да се реализират... между патките…
Затова, внимавайте да не попаднете в някоя окултна или църковна палатка, на която покривът свети. Вие сте излетели вече от занданите на ма­териализма през някое светло отверстие, но хаосът и широтата на простора ви устрашава. Вие не сте готови да литнете на възбог – волно и на свобода. Пуснèте някое канарче от клетката му навънка и вижте как ще му пукне сърчицето от страх – от простора на свобода. Затова Божествените Школи освобождават робите на мрака постепенно – чрез специални построения на Божието Слово и Дело, ко­ито просветляват и въвеждат във все по-просторни зали, по строго определени закони и с индивидуално темпо за всекиго.
Никога не зашеметявайте първолака в Свещения Път с някой концентрат от Мъдрост или шеметен цитат от Словото Божие. С такава буца, прицелена точно в главата, вие можете да го убиете.
Интегралното Слово и Дело на Бога се отличава по това, че в него има много преходни, свободни пространства. Мушицата Божия лети по вътрешен усет само натам, където я влече нейната степен на еволюция. Тя чете и прилага – но само това, което може да разбере, това, което й е посилно.
Концентратите от Мъдрост и откровения в Словото са много по-мощни от кондензата на която и да е “стройна” духовна научна система. Само от един такъв сгъстък, само от една дълбока Божест­вена мисъл в беседите, могат да се извлекат хиляди дисертации и окултни системи, школи, доктрини, учебници. Но ученикът, който не е дозрял до проумя­ването или “просърцяването” на тази мисъл, ще я отмине незабелязано, ако чете Словото в оригинал. В Словото Аз съм заложил такива прийоми, че дина­митните ядрени мисли да бъдат заобикаляни от съзнанието на неготовия. Той събира мед само от тия цветя, които го привличат. Но ако той е ученик, а не само някой учен, гений или светия, или вярващ с капаци, той ще диша с пълни гърди въздуха на Сло­вото Божие и “противоречията” няма да го смуща­ват. Той няма да престане да диша, понеже някоя ми­съл била заплетена, абсурдна или недовършена.
Кое е по-добре: да ходиш на простор в планината и да дишаш, макар и да се спъваш в камънаци и ко­рени - или да те качат в някой окултен балон с някое окултно дрънкало и да ти обяснява всичко като 2 и 2 четири - и балонът да вземе, та да се спука?...
Кое е по-добре: да вдъхваш с пълни дробове аро­матите на невидими, непознати билки, и да се кате­риш по върхове без име, а пред теб да зеят неизб­родни Божии пропасти – или да те прикоткат в някоя йогическа подводница, където да дишаш изкуствен въздух и да повтаряш като маймуна упражнения, ва­лидни за всички - пък подводницата да вземе, та да потъне?... Ще ти помогнат ли тогава инволюцион­ните пози и пранаями, ще направят ли чудо езичес­ките мантри и атласи, в които цялото Битие е прошнуровано и прономеровано до костичка и до “последната” чакра?
Да Ме извиняват малоумните, но чакрите са кол­кото цветята и звездите, а се пробуждат не чрез фиксации и самоизтезания, но на първо място чрез добродетели.
И така, благословени сатанинските тъмни под­земия и светските системи и замъци, защото те устремяват Летящите към Светлината. Те са ония разумни одеала и спални чували, които вие днес мет­нахте върху оная палатка, за да излязат мухите на­вънка. Ако нямаше религиозни интерпретатори и мистични, научни, окултни палатки с примамливи покриви, нямаше да има нужда и от сатанински уче­ния и режими.
 Най-великото откровение на руския гений през ХІХ век (Ф.Д.) са думите на отец Зосима: “Ние сме виновни за всичко!” С това не искам да се противопоставям на православните братя и бра­тята от Изтока, Юга и Запада, но искам да кажа: една бременна майка, освободена от грижи и обезпе­чена от вас с плодове, свобода и елúра до края на бременността и до края на трите години кърмене, а сетне и до 21-та годишна възраст на децата й, струва повече от 400 милиарда златни икони на Майката Божия и от 1000 трилиона църкви с кам­бани, служби и песнопения! (елира – стая, елипсоидна от­вътре – б.п.)
Една ябълка и един орех на ден, отпуснати безп­латно, или 100 грама пшеница на всеки желаещ да се освободи от светското бреме и да развива своите таланти – това струва повече от всичките окултни университети и досегашни Агарти и Шамбали, пов­дигнати на квадрат! Само така ще освободите Ле­тящите от палатките и ще положите основите на Новата Култура – фундамента на Царството Божие на Земята!
И така, ученията и системите, които отхвър­лят Божественото, се наричат "сатанински". Бо­жественото – това Цялото. Щом отхвърлиш Духа в името на материята, ти си сатанист; щом отхвър­лиш материята в името на Духа – ти си пак сата­нист (в други текстове се обяснява, че вторият случай е лу­циферизъм - б.п.) За това сме ви говорили не малко. Съществата с искра Божия, рано или късно, започ­ват да се измъчват до изнемога в занданите на света или някоя религия - и намират изход навънка.
И ако не ги привлече веднага, като пламъка на свещта в тъмна нощ, палатката на някое луцифери­ческо учение, те са вече свободни. Преди съм ви каз­вал, че именно луциферическите учения търсят ос­вобождение от материята, а сатанинските – осво­бождение от Духа. Сега представям нещата под малко по друг ъгъл. И двете твърдения са верни. Пространствената логика може да визира една ис­тина от различни страни. Което е противоречие за планиметричната логика, за стереологиката е визи­ране от друг ъгъл. Та под този нов ъгъл, луцифери­ческите учения са не само ония, които пренебрегват природата за сметка на духа, но и ония, които се на­ричат "гностични", "окултни", "научни", и създават палатки, от които изходът е смъртта. Истинският окултен ученик няма да умре или да се изроди, само когато търси Мъдростта в оригиналното Слово на Господа. Акото му е вечна основа, тогава може да чете и окултистите, науките, йогите, но той ви­наги ще знае къде е верният изход. При това, че­тете техните книги, но избягвайте техните ме­тоди, понеже ще се осмъртите. Техните методи са блъскане на мухата в стената. Ако имат методи, които са спасителни, то те са само ония, които се съвпадат дословно с методите на Учителя. Учите­лят, Господ -  Най-Живият - идва винаги като "крадец” и създава Учение под носа на фарисеите; Движение, което за книжниците е някакъв "буламач" и "меланж". Но даже и книжникът, религиозният, окултистът, за да си върже гащите да почне да попрочитва по някоя и друга беседа и да попейва някоя и друга наша песен; даже и да изиграе някоя и друга паневритмия, той още не е спасен - напротив, секира му виси над гла­вата. Да туриш щепсела на телефона в контакта на мрежата, знаете какво се получава... Телефонът звъни постоянно, но… до някое време. Така и тия за­почват да дърдорят, да водят, да викат, да поуча­ват, но… до време.
Нали погледна през триъгълния изход на палат­ката? Какво има там? – Въздух, панорама, свобода, свежест, простор! Има храсти и клони, които рас­тат накъдето си искат. Ако ги посадите на Запад, ще растат успоредни и наредени в редици. Всяко дърво и трева ще са номерирани... "Номерът" е в това, че числото представлява цена… Номерът е в това, че под всяко дело и произведение има и име...
Сега да не ви разправям за номерата на Изтока, Севера, Юга... Тия, на Запад, дето си стрижат гра­динките със своите модерни косачки или огласят Ал­пите с частните си самолети, са нищо пред ония от пещерите и джунглите, които увличат милиони "мухи"; и мухите - като кацат по учения–извержения, стават лъскави и зелени и разнасят тази зараза навсякъде...
Къде ти е акълът да увесиш на врата си иконата на един гуру, който продава книгите си? На един об­раз, който поставя отрицателен знак на Любовта?
Нищо. Народът си знае: “Ако ли пойдеш по че­лата, ке те отведе на медо; ако ли пойдеш по бум­баро, ке те отведе на лайното.”
Много държа да не коригирате диалекта и да ос­тавите думите в оригинал. И “челата” тука е по-точно, отколкото “пчелата”. Понеже “чела” значи нещо друго на Изток. Ако тръгнеш след истински ученик, ще намериш и истинския Учител.
   - Какво значи “елира”?
 - Елира е името на жилище за бременна и майка-кърмачка. Ако поставите плодна и млечна майка в квартира, тя веднага ще попадне под влиянието на квадрата и ще стане това, което знаете. Стая, създадена от квадрати (квартира, т.е. четвъртита) помага отчасти на влюбените, на зачеването, на спортистите и героите, но не и на майките. Затова жилищата на майките са съчетание от елипсоиди - “елúра”.
 Като се родят децата, детската стая е “стел­úра” – звездообразна. Това се отразява и във външ­ната архитектура на една елира.
 - Има ли значение формата на жилището за представи­телите на другите човешки дейности?
- Има – огромно! Ако сложиш един борец в корди­ада, кордира (сърцеобразно жилище за млада жена), той ще се обезличи, ще се размекне. Ако сложиш една съпруга в квартира, тя ще стане усойница. Ако сло­жиш един философ в елира, с него е свършено – ще си порази центъра на логиката. Те живеят в крис­тални къщички...
- Ще рече, че бъдещата архитектура трябва да бъде нещо невъобразимо по- …
 - Няма съмнение. Само че всички линии, ъгли и форми са снети в лицето и тялото на човека. За­това човешкият дух може да живее прекрасно и без никакви “-ири”. Жилищата са необходими дотолкова, доколкото човек е още по пътя или има несъвършен­ства в линиите. Те се компенсират отчасти чрез контралиниите на съответното жилище. Бъдещото жилище ще бъде моделирано не само според отдел­ните дейности, призвания и посвещения, а и според хороскопа, според физиономията на човека. Няма да има типови жилища – това е касапница. Съвършенс­твата на един човек, според всички виделúнни и яснúнни науки, ще опредèлят външната структура на микрожилището. Вътрешната ще контрира и уравно­весява линиите и аспектите на неговите несъвър­шенства. Това се прави във всички духовни цивилиза­ции …
-  Духовни?…
 - Веднага схващаш... Божественият човек няма нужда от жилище. Съвършеният спи много малко и спи на открито.
-  Значи... отшелниците…
 - Те нямат нищо общо. Това е само етап, и то най-често в крива улица. Отшелникът не е служи­тел.
 Съвършеният човек може и най-много обича да живее съвсем гол, дори и сред глетчери, но съвърше­ният човек няма пристрастия, по-силни от волята Божия. Затова той може всичко. Той живее така леко в коридора, както и в резиденцията. За него тюр­мата е изход във Космоса, а публичният дом – слу­жене на Отца, когато Отец го е пратил там с ня­каква мисия.
 - Заради такива думички, повечето последователи на класическото Учение се отвръщат рязко от осиянията…
 - Заради такива думички (техни против Истината - б.п.), Аз ги пращам още в следващото прераждане точно там… Те не познават и “класическото Уче­ние”; и щом се мислят за познавачи, нека Ми кажат дали са станали слепи за отрицателното!
Да се разберем веднъж завинаги: няма “класи­ческо” и “най-ново учение”. Учението Ми е едно. Сега просто съм превъртял кристала на нов градус. Съ­щите неща ги виждате под нов ъгъл. Мога да се под­пиша с всичките Си ръце и сърца, че новите сведения съм закодирал навсякъде и в миналите Си изяви. Само че сега се дават нови подробности и се отключват някои запретени области. Истината е в това, че в осиянията Аз ви давам нови сведения, примерно за Слънцето и за слънчевата йерархия “хлоя”, а чрез “Духът Божий" - песента – вие можете да отидете направо на Слънцето! Всяка молитва, всяка мисъл, всяка песен, всяко упражнение и метод, които съм ви дал в тъй нареченото “класическо Учение”, направо ви изп­раща в съответния свят, ако имате обич и вяра и ако не дрънкате много и не критикувате. А чрез оси­янията досега още никой не е попаднал в божестве­ния свят или на някоя планета или звезда. Колкото и да се възхищавате... Е, остаряло ли е тогава “класи­ческото Ми Учение”? В него Аз почти не давам тер­мини и подробности, но нещата сами стават, а вие тука сте затлачени. Колцина Ме опитаха тук или там? Не искам да пренебрегвате никоя от божест­вените Ми изяви и да я изучавате по-малко от друга, защото някои от вашите лоши състояния се дължат тъкмо на това.
          -   Ние всички познаваме твърде малко беседите …
 - Даже и тия, които са ги прочели всички по три пъти, а имат лош поглед или остър език, не са разб­рали нито буква от Учението Ми!
 Желая да ви диктувам поредица от книги за Словото на Учителя! Ще разтълкувам всички най-важни мисли, ще отговоря на всичките ви въпроси във връзка с беседите. Не можете да сте ученици на Кришна, ако Рама ви се вижда по-нисък. Същото мога да кажа и за Полукс, Орфей, Зороастър, Христос, Хермес Трисмегист, Боян Мага и пр. Без стъпване върху съвършения фундамент на предишните Све­щени Писания, най-последното не може да бъде разбрано. И обратно – чрез последното, предишните мо­гат да бъдат разбрани много по-добре.
Аз имам такъв закон: колкото и да се повтарям, Аз никога не повтарям. Т.е., от съкровищницата на “Зенд Авеста” или някой химн на Орфея Аз мога да ви извлека сапфир, който не е бил открит от никого и не е бил даван даже от Мене в този вид в нито едно от следващите Ми Учения. Така че, изучаването на предишните Ми изяви, в някои пунктове, може да ви донесе уникални придобивки и опитности. С това оз­наменувам извънредната значимост на всяка Своя изява. Това са все различни трапези, на които блю­дата са различни. И колкото и новите да са по-раз­нообразни и съдържащи в себе си и старото, има яс­тия от предишните трапези, които имат своя нес­равним с нищо вкус.
 По същия начин ще ви тълкувам - дума по дума - и най-старите Си Писания от минали епохи, ако по­искате. Само че не преработките, а самия оригинал.
 Като извадят от оригинала най-важното, луци­ферите и баш-сатаните създават духовни палатки и цели кристални палати, които се пълнят с мухи до натъпкване... Мухите падат мъртви на пода и тряб­ват окултни метачи да ги метат, религиозни гро­бари - да ги погребват. Затова ви говоря толкова много за безсмъртието – излезте навън!
 Като полея едно такова построение отгоре с черната нощ на безчинствата или с някоя епоха на мракобесието, живите излизат навън. Стига ва­шите гробари да са ви оставили светла пролука. Ако няма такава, вие загазвате всички и в някое друго прераждане заобикаляте такъв ашрам, институт или църква отдалече. Сегашните семейства и гру­пички са палатки, а разните науки, идеи и вери без Словото – стъклени, стройни палати. Ако влезете там, ще ахнете! Само че носете със себе си кълбо и конец, та да можете да се върнете... Инак трудно ще се спасите.
 Един съвет: видите ли папагали да повтарят свещени съвети, пазете се. Видите ли свраки да ви крещят, че не правите това или онова както трябва – бегом обратно! Но бъдете внимателни – накацали свраки и гарвани има и в Учението, за да ви изпитат. Затова се дръжте за Словото, за Словото и пак за Словото! Държите ли се за него с едната ръка, с другата вече може - и трябва - да опипвате и сис­темите, и науките, и изкуствата, и всички "стройни" учения. И в тях работи Божественото - ученикът не може да си затваря очите за културата. Щото има и ученици, които се държат плътно с двете ръце за Словото, а други даже и не вървят. Ако другата ръка е свободна и не се занимава усърдно със служене и самоусъвършенстване в някоя област извън Шко­лата, тоя глупак ще започне да я размахва и да нази­дава... Ще ви цитира Учителя под път и над път, ще дирижира - и пушек ще се вдига… Такива много оби­чат да дирижират, като приказват. Който не дири­жира, ще знаете, че е ученик. Ученикът учи, още не проповядва. Проповедникът трябва да има съвър­шено лице и тяло, да не взима пръв думата, да не прекъсва, да е благ и добър по сърце, да проповядва 24 часа в денонощието само с дела, мълчаливо; а с думи – само когато го питат. И ако ви каже осъди­телна дума за някого, знайте, че не е ученик, ни про­поведник, ни стока...

СЪДЪРЖАНИЕ
/