Книга 17

1. III.128(1992)г.
София – Изгрев

ЗА КУБЧЕТАТА И СЕМЕЙНИТЕ
ДРАКОНИ
(когато живеем постоянно с едни и същи хора)


ПРЕРАЗКАЗ НА НЕЗАПИСАНО НАЧАЛО НА ОСИЯНИЕ: След дълъг период на съзнателно оттегляне на холизатора от познатия ни начин на контакт, ненадейно, по повод написва­нето на едно писмо до приятелка и почитателка на оси­янията, се намесва Елма. Отначало по-общо, а после под­робно, Той разяснява сериозността на това писмо и желателните свещени действа, на които то би могло да е начало. В диалога на двамата приятели, които й пишат това писмо, Той говори за една възможна "четворка на космическа квадриада". Приятелите, които пи­шат писмото, биха могли да станат положителната двойка, а адресатката плюс един, още непознат, който ще дойде – отрицателната. Ако четиримата се съберат в "Божествен квадриален брак", в света ще да настъпи мир и ще бъдат излекувани милиони души и сърца.
Връзката между четири­мата би трябвало да се основава на абсолютната свобода всеки да си запази различието; и на абсолютната любов - с тотално безстрашие всеки да жертва понякога различието си, в името на различи­ето на другия. Ако тази молекула се синтезира, в славянството ще победят хората с искра Божия, превратите ще престанат, болестите ще намалеят, спинът ще изчезне и менталният спин няма да се появи. Ако ние три­мата и четвъртият, който е още неизвестен, но ни търси активно, постигнем реален квадриален брак, който няма нищо общо с аморалието и разврата, а е осветен от Бога, тогава ще се получи и синтезът между народите от бялата раса - ще се положат основите на Шестата раса на Земята. Многократно е обяснявано, че "бяла раса" не значи цвят на кожата, а цвят на аурата: даваш и се самоотдаваш 100%. Ако наме­рим още двама – да се получи "хексагонален" брак – няма да се разрази войната между жълтата и бялата раса, която иначе е неизбежна (тук също не става дума за цвят на кожата, макар че и това е казвано от някои пророци). Трябва да се има предвид, че когато Елма говори за даден оптимален вариант и го предлага на точно опреде­лени хора, това не значи, че и други не могат да си опитат силите - всяко послание е към цялото човечество. Просто ако първите, към които е отправено, го изпълнят, ефектът ще бъде максимален.
 Сега следват вече оригиналните думи на Христа, тъй като горният текст дойде изневиделица и не разбрахме веднага, че е Контакт.

- ...В противен случай, всичките шестима ще ми­нете през ужасни изпитания, докато осъзнаете важ­ността на вашето сродство и мисия. Всичко най-близко и мило, на което държите, ще бъде подложено на адски мъки и обезобразяване, за да съзнаете чия собственост са телата и сърцата, които са ви да­дени – ваша или на Господа; и доколко имате право да живеете, т.е. бавно да умирате в тях по пътя на са­модейността. За да пробие този Ми глас и да пре­кърши съпротивата на тръбата Ми, решила вече да не Ме пропуска, се наложи едно скъпоценно и тра­гично предупреждение чрез опита на един херувим да си отиде. Ако не се споразумеете бързо и качест­вено, вземайки радикални решения, епидемията от самоубийства и лудости ще започне от най-близките ви и Аз ще разтуря гнусните ви интимни гнезда, в които сте се укрили като гъсеници, искащи да изпоя­дат и Новата Култура. Но това няма да го бъде вече никога! И без вас ще свърша работата Си, но тогава вие ще трябва доста да почакате в хладните мрежи на Моите паяци. Които не са пчели, се познават. За­сега пророкувам конкретно и отделно за всеки от вас, както [и друг път] съм пророкувал и всичко го имате записано  - и виждате, че става.
 Бележка на запис­ващия: Изведнъж единаторът се отказа да продължи, неспособен да повярва, че Бог може да говори по такъв начин. Но в същия миг той, кой знае защо, се наведe и взe една опаковачна хар­тия от току-що получен колет и възкликна: "Та тук е напеча­тано на много места името на детето на точно тази прия­телка, до която е писмото!..." (А това е много рядко българско име). Тогава Елма продължи:
- Аз използвам поредното "съвпадение" и въз­действието му върху приемащия - и настоявам да продължи.
  Приемащият започна, макар и неохотно:
- Л. ще се оп­рави, когато се раздели с М.; а и М. ще се оправи, ко­гато се вижда с нея само веднъж в месеца. N. – да не дава любов на преуспяващи.
 А. – в момента, на изпи­тание се поставят три майки, които бяха призвани да бъдат родители на Новата Култура: едната, ко­ято не пожела да роди Композитора; другата – която има да коригира вкуса си; и третата – страха си.
 К. е любимец на Бога, мило дете на Христа; и когато сам реши, че е завършил мисията си със Словото, е на­пълно свободен да прави каквото си иска и както си иска. Той преценява, че си избира пътя на кръста, вместо пътя на гостуванията. Това е същосвещен път, само че много по-тъжен. Всъщност, той е го­тов и за Новия път, но няма готови домакини с кос­мически вкус.
Е. е първата, която разчупи ада на Ева и проби отвор в Божествения свят. Когато прик­лючи с агресията и предпочете музиката пред гово­ренето, включително пред пеенето (това важи само за нея – б.х.), т.е., когато напънът за говорене и пеене се пре­върне в свирене на флейта, я очаква обещаното по­добряване на гласа и подмладяване. Също и един изк­лючителен подарък, който я чака от векове, поради вкуса й да приюти гълъб, а не прилеп.
 Д. – деца са ти всички, а не само две, защото ти отдавна си отвъд предела. Любими са ти всички, а не само един, двама или трима. Това го знаеш и можеш отдавна; но ко­гато другите започнат да идват при тебе, а не ти да ходиш при другите, диамантът ще изплува.
 Вни­мавайте със стереотипите! Управлявайте ги и не ги оставяйте те да ви управляват. Научù отлепянето, отмахни прилепянето, дори и към върховното. Раз­мишлявай над ритъма, като противовес на занитва­нето. Не занитвай атомни котли без отдушници, защото ще експлодират! Осъзнай как присъствието отблъсква за векове, а отсъствито те прави же­лана. Аз не съм нито за прекаленото присъствие, нито за прекаленото отсъствие – затова ти говоря за ритъма. Сега оставям на тебе раждането на Третата, срещата с Четвъртия и възраждането на Първия. Сега всичко зависи от тебе! Вие засега се разделяте външно, но оставам с надеждата за един последен опит - дипломната ви работа: шестима оттук, шестима оттатък. Ако всяка шесторка при­еме гостуванията и ги изпита без ревност, конф­ликт и охладняване, дисертацията ще бъде Дузи­ната. И знайте и запомнете, че никога не съм ви приканвал към животинските, плътски традиции на падналите народи. Гостуванията на души и тела са най-красивото нещо в Трите Все­лени, т.е. те са самите Три Вселени. Колкото и да се лъжете и да Ме лъжете, осмъртяването по двойки никога не е било оживявяне. Двойката е възможна, но само за определено време и само когато Аз кажа. При трети нещастен или поне при един нещастен на една планета, и най-благословената двойка се раз­пада –няма право на съществуване. Когато нещаст­ният бъде приласкан и получи точно толкова, кол­кото получава щастливия, двойката може да се въз­станови. Но самотата, притежанието на душа, сърце и тяло, които са ви дадени под наем или даром, а вие си внушавате, че може да не се обменяте, е още по-голяма вина от егоизма на двойката и се на­казва по-тежко. Такава самота се разрешава само като почивка след непоносими изпитания, но после обмяната пак се започва. За тъмните религии обмя­ната с Бога не е обмяна със съществата. За изкуст­вените същества и хората, които им подражават, основен е страхът да не изгубят своето си, своите си и себе си. Всъщност, те винаги губят всичко това, най-много след 80-90 години.
Имаше вариант Новото да се разгърне в България, но шансът е про­пуснат. Сега каня при Себе Си един по-сърдечен род от вашия и по-малко егоистичен, защото в него в момента живее Духът на Христа.
Въпрос на Д.: - Защо толкова дълго време не ми се урежда жилище и конкретно къде да живея?
- Жилище ти се отказва постоянно, понеже под наем, без опасност от хазяите и съседите, могат да живеят само андроиди и грешници. Докато някъде не се появи народ, общество или човек, способен да пре­доставя жилище и всички удобства, прехрана и ласка за Моите, Земята ще продължава да се тресе, цик­лоните – да ви покосяват, епидемиите – да ви срав­няват със земята. Вие нямате представа в какво се превръща астралното и умственото лице на един наемодател! Самият Аз нямам думи да ви го опиша! Убиецът, садистът, изкормвачът, касапинът нямат по-ужасен вид и по-зловеща аура от онзи, който дава нещо под наем! Вие сте едни нещастни, нещастни, нещастни слепци! Вие не можете да виждате как увеличаването на наема раздува като гъба прогнилия ви астрал и от порите му лъхва смрад неописуема, която убива децата ви. Ангелите не могат да видят всичко това, защото не могат да се приближат, но светиите и маговете, зрящите мъченици измежду вас, които нощем вдъхват уханието на Вселената и плуват по вълните на свободата, са принудени тук, на Земята, да живеят на няколко квадрата на наемо­датели, чиято същност се разлива през улици и бло­кове като съдържанието на един зле поддържан сел­ски клозет... Вие не знаете, че червеите и тениите, които се движат на огромни топки и маси в астрал­ните им тела, са с различен образ и гадост, в зависи­мост от това, дали са искали предплата или валута. В случай на предплата, колкото е по-голяма, толкова по-тежка ще бъде операцията или лудостта на нае­модателя след време или катастрофата с най-близките му. Ако, не дай Боже, възмездието не му е писано приживе, то после, под земята, той също ще работи, за да живее под наем, само че не с пот, а с кръв; и не в луксозен апартамент, а в борба за ост­ровче земя, плуващо в магмата...
 О, ако можехте да видите какви страхотни поражения нанася сега ла­тиницата в Христовите земи, които са славянски! Какви горки и отчаяни спазми гърчат славянската душа от интервенцията на сатанинските филми и изображения; какви дълбоки напуквания се образуват във внезапно вледенената ментална повърхност на Славяния, поради възвръщането на нагона за пе­чалба... Този въздух, който си мислите, че дишате, не е вече никакъв въздух! Тази агония на душите ви е последна, но по-мъчителна от всякога. Затова и на тебе казвам, че нямаш работа сред чудовища, които са мъртви за Божественото. Вие имате право да жи­веете само като гости, но не вътре в квартирата или стаята на домакина, а само там, където той доброволно излиза от къщата си, за да ви я предос­тави цялата; където той не остава или не идва от време на време по свое усмотрение, за да ви изнуди да си платите по други начини... Това наричам Аз Бо­жествено гостоприемство! Гостът е този, който трябва да кани собственика когато си поиска, или въ­обще никога да не го покани, ако не му се иска. Но Бо­жествен гост пък е този, който може да си излезе навреме, а не да се загнезди някъде –  да освободи място на друг нуждаещ се. Божественият човек жи­вее или умира под снега и дъжда, ако знае, че има ня­кой друг без квартира. Затова и негови са всички жи­лища на Господа в безкрайната вселена, където той може да живее безусловно – без наеми, без ограниче­ния, без натяквания. Земята ви ще прилича на цирей и на нужник до момента, в който всеки от вас не от­дели половин жилище, половин стая и половин ложе; трапеза, заплата, спестявания, богатство и пр. за всеки, който му похлопа на вратата!
Ама, казвате, имало крадци и престъпници...- Крадците и престъп­ниците са под лично Мое разпореждане - лично Аз ги изпращам точно там, където вие сте откраднали някой или нещо от Господа, за да го консумирате за себе си.
 Моите хора на Земята са несретници. Те ни­кога не могат да бъдат печеливши, щастливи, обез­печени. Те минават временно през ада ви, като свет­лината на света, като случаен лъч отгоре, за да се види има ли някъде някой, който е способен да при­бере ноктите си и да отпусне жертвата или илюзи­ята си; има ли още неоткрити и зарити под гной­ните пластове същества с искра Божия, а не ученици на дявола. Същества с невинност в сърцето си, ко­ито не могат да не облекат голия, да не успокоят раните на пребития, да не нахранят гладния и да не напоят жадния за любов и ласка.
 Аз зная: вие всички сега въздишате тежко, из­тежко, издълбоко. Валякът на Запада ви премазва по-тежко даже от преминалите години. Егоизмът на хищниците и студът на нечовеците ви обгръщат плътно отвсякъде. Имената, осъжданията и парите отново завзеха най-святите крепости на Духа - и чистите деца на скромността и доброто отново се валят сред кръв и безнадеждност. Всичко това дъл­жите на неуспеха си да постигнете тройка, на пе­чалната неготовност да си гостувате и да си отс­тъпвате квартирите; на тъмната мисъл само за себе си, а не за неближния. Вие извратихте Моята представа за ближния и счетохте за ближен онзи, който ви доставя най-голямо удоволствие или най-много ви тормози. Вие изопачихте свещената дума и приехте ближния по кръв или интереси за истински ближен. Двама красавци, които се удоволстват и не раждат нищо за другите, не са никакви ближни, а са “комбина” по интереси: интересът да си доставят взаимни удоволствия. Затова сега променям форму­лата: "Обичай неближния като ближния!" Не казвам "като себе си", защото досега Аз не съм виждал ни­кой, който да обича истински себе си. Който обича истински себе си, който вече е обръгнал от ражда­ния и прераждания, от болести, истерии, чуми, вам­пиризми и остарявания, той най-после открива тайнствената връзка между любовта към неближ­ния и любовта към себе си. Като приласкаеш неб­лижния, т.е. този, когото не харесваш и не ти дос­тавя удоволствие, ти ще обърнеш мигновено очите на Господа върху себе си и Той ще се сепне: "Ето още един, който е от Моите!" Тогава Той ще те поиз­питва известно време  дали това е било само едини­чен жест или някаква случайност - или стабилно нау­чаване на урока. И като види, че ти стабилно, про­дължително и завинаги си развил Божествения си вкус и си отворил сърцето си за Божественото добро - да даваш на онзи, който има нужда, а не на този, от когото ти треперят дяволски вътрешнос­тите; и да му го даваш по начина, по който той има нужда, а не както ти разбираш или ти прави удовол­ствие; и когато се самоотдаваш така не само ед­ному, но на мнозина, които Бог ти ги праща (а не ти си въобразяваш, че ти праща); и когато започнеш да изпитваш не само чувство за изпълнен дълг пред Бога, но и трепетна радост, любов, щастие, че си се отдал на неближния, пратен от Бога, – тогава именно Бог ще те срещне с истински ближния, със сродната ти душа, за която копнееш от зарите на вековете; и накрай пък тя ще те срещне със самия тебе. И като ти я прати Господ сродната душа, и като я срещне и съедини с тебе в пламък и сияние вечно и преблажено Божествено, Той няма да Си зат­вори окото, а зорко ще ви наблюдава: затваряте ли се за другите или оставате вечно отворени. Ако се сврете в някоя миша дупка, за да изпиете кацата с меда за една минута или за десет години, Господ бързо ще ви шибне през ръцете с една тънка и остра пръчица, която разрязва ръце. Тя разрязва и бурето с меда, разлива го за всички – за гладни, за ангели, за мухи и за мечки...
 Ако знаехте вие, блажените, които вече сте се срещнали, как да се разделите веднага и да се виж­дате само от време навреме, когато и където само Бог ви вижда и никой друг освен Бог да не знае за вас; и никога да не се запитате един-другиго или вътре в себе си: "Къде беше, любими, когато не бяхме за­едно?" – тогава бурето ще се превърне в океан, а любовта ви ще повдигне вселената! Ако трето око (а по вашему пето) разбере, че двама се обичат и виждат, Аз прекъсвам връзката Си с тези двама; а понеже Аз Съм Любов, прекъсва се и любовта между двамата.
 Ето защо човешкият брак, т.е. адският, па бил той осветен лично от патриарха или папата, уни­щожава любовта автоматично, тъй като става явен пред другите. Заживяването на двама пред трето лице, ако ще да е най-близкото, отваря ди­ректен коридор към пъкъла, от който започват да изкачат тъмни духове на огромни кълбета, безспир. Как ще се съпротивите тогава на кавгата, на нер­вите, на изневярата, на алкохолизма, насилието? Не вие се мъчите един друг, мили Мои, а адските изча­дия, блъвнали откъм пъкъла направо във вашата стая, само и само защото вашата връзка е офици­ално известна и повтаряща се в очите на другите. Легендата за свещеността на брака, осветена от християнството и другите моногамни религии, е вярна за Небето, но не и за Земята, в сегашното й състояние. Земята е бойно поле, лудница, касапница, кипяща лава! Тук не можете да останете повече от половин час заедно, без някоя "граната" да ви уцели и някой адски дух да ви завиди. Говоря за случаите, ко­гато ви е видяло трето лице или знае за вашата връзка.
 Щом като сте все още езичници, а не христи­яни; щом като още търсите удоволствието, бла­женството, екстаза, щастието, знайте: и това е възмож-о, но само при строго определени пропорции и условия. Душите ви проглуших за това през пос­ледните години, но вие сте още глухички и слабички. Още не сте яли бой достатъчно. Вие не знаете как цялото Небе се усмихва, как всичките пипала, жили и членове на пъкъла се отдръпват мигновено от ця­лата Вселена, когато някой е приласкал някой, прос­тил му е дълга и греховете, приел го е в обятията си като майка рождена и го държи там до момента, в който един от двамата не покаже върха на жилото си.
Един ден Аз ще ви разкажа за новите домове, за новите начини, по които се пътува навсякъде; за това, как да се нахраните на часа без да сеете, орете и жънете и как да утолите жаждата си нап­раво от шепите си. Ще ви науча да не търсите лю­бим извън себе си – когато успеете да обикнете всички не само абстрактно, но горещо, ярко, на практика, отдавайки им и последния си яснон, ако трябва. Постигнете ли това - т.е. последната тайна, последното умение, което трябва да извира от вас не с напъване и ученически израз, а от сърце, защото всъщност всички сте братя, - тогава вие ще знаете как да излъчите другата половина от себе си, която е с противоположна полярност и която търсите през всички векове в другите. Туй, което можете да преживеете с онзи или онази, която е вътре във вас, макар и само за един миг, струва по­вече от всичките любови на Небето и Земята! Ала Аз наблюдавам много строго съществата. Ако някой се научи на това и поиска да обменя блаженство само със самия себе си, когато душата му е вътре или из­лъчена навън като космичен любим, за да се прегръ­щат с него, и ако дори в най-върховният миг на сли­ването до слуха им достигне и най-малката въз­дишка на някой лишен от любов и те не се разде­лят мигновено, за да идат и го утешат – то Бог ще ги раздели отново за дълги векове и в неопределими пространства, за да видят какво е да плачеш и да няма кой да ти отговори. Адският брак, пъкленото "ходене" по двама – тъй, както е възприето на ва­шата изолирана Земя – е нещо непознато в космоса и всички се отвращават и удивляват колко сте глу­пави. Удоволствието на двама, защото си били допа­дали, е само сянка на Великата Среща и незаконна консумация на вселенска енергия, за сметка на зак­ланите и ограбените животни. Горивото на вашите оргазми, пропиляващи Ниагари от енергия в прост­ранството, произхожда изключително или почти из­ключително от занаята на касапина и престъпната дейност на дояча. Никой не може да Ме убеди в про­тивното! Оттук всичко се вижда като на длан – как етерът на животинската кръв и мляко или на човеш­ката кръв от спуканите капиляри при възбуждане на конфликт се влива във вашите онанизми и оргии, ми­наващи за почтени. Вашата ненаситност, дошла от ограбена прана, се превръща в резки движения и хищ­нически хватки и звуци. Когато едно дете или един ангел за пръв път види как вие се "любите", те мо­гат да изпаднат в кома от ужас и омерзение. Даже и най-напреднали Мои синове и дъщери, минали през изключителни посвещения, се считат длъжни да изв­личат преживявания от плътта си чрез това вза­имно блудство, което произтича от традицията.
Аз вече съм ви говорил малко за любовта като стре­меж и любовта като чувство в невинните светове – там където се гонят голи по поляните. Говорил Съм ви не малко в беседите и за любовта като сила и любовта като принцип. Та когато става дума за лю­бовта като принцип, която е синоним на Бога, вие не я възприемайте като нещо отделно от другите три вида любов. Любовта като принцип съдържа всички други останали в себе си. Тя ги изявява според необ­ходимостта на случая, в нужното време и на нужното място, за да може сърцето на вселената да тупти вечно. Любовта като принцип има по-високо име, но Аз съм възприел този термин като нейна проекция в принципния свят, за да бъде по-достъпна до умовете ви.
И така, да възприемем това понятие: "любовта като принцип"... Да приемем, че тя е почти пълен сино­ним на Бога или на самата Любов. Вие знаете най-силната формула: "В изпълнението волята на Бога е силата на човешката душа”. "Воля" значи "Божествено желание", а "Бог" значи "Любов". Сега можете сами да си преведете тази формула: "Когато изпълнявам Бо­жествените желания на Любовта, душата Ми е ви­наги силна!”
 Сега, да дадем един социологически пре­вод на Бога. Единственият най-пълен, най-верен ма­тематически превод на думата "Бог", на Любовта или Любовта като принцип, е следният: "Ритмично сменяне на любовта към себе си с любовта към ближния и любовта към всички". Това е най-голямата тайна! За да ви отнемат тази тайна, да не ви допус­нат до нея, са работили хиляди и хиляди черни циви­лизации по най-страшни начини. Практически израз на този сигурен контакт с Бога е осигуряването на дом, в който, първо, можеш да останеш сам когато и колкото си поискаш. Второ – можеш да бъдеш с най-близката си душа, когато и колкото искате два­мата, до момента на изтичането на хармонията. Трето – в който имаш свободата да каниш неогра­ничено количество гости по ред и по импулс и да жи­вееш с всеки от тях така, както ви диктуват сър­цата. В момента, в който някъде по Земята поне един човек основе такъв дом на Господа и този дом не бъде разрушен от адските сили, Аз ще кажа, че е дошла епохата на приключване на Христовата мисия и изпълнение на програмата "Както на Небето, така и на Земята!"
В цялото Небе – както Божественото, микросвета,  така и в духовното – междузвездната вселена;  и в една много малка част от физическата вселена – половината звезди и планетите, - това со­циално устройство е единственият източник на жи­вота. Учените, химиците, физиците, астрофизи­ците, ако бяха така  аморални като църк­вата, щяха да обявят атомите и мо­лекулите за дело на дявола, защото частиците се съчетавали по повече от две или повече от 4, 5 или 12...
Но вие не бива да считате, че слободията в съчета­ването е път към Божествената Любов. Никой ни­къде не е казал, че развратът, перверзиите, групо­вият секс и груповите бракове са спасението от средновековния ад на религията. Всяко съчетание, което не е от Бога, се разпада! И съчетания от Бога се разпадат, но за да образуват нова, още по-прек­расна форма, още по-богато съчетание; докато всичко, което се разпада и образува поради егоизъм, страх, лъст и пигмейски вкус е обречено на вечно разрушение и самото то сее смърт и разрушение из световете.
 Сега, какво става на практика за ясновидеца при въртенето из къщите? Много просто - въртенето на божествени гости из божествени къщи по бо­жествен начин не позволява на нито едно от ва­шите тела да склерозират. То разведрява сърдеч­ната и умствената ви атмосфера и предизвиква постоянно прииждане на "свежия, син вятър на Исти­ната". Когато двама души се задържàт в една стая, в един дом, и не отстъпват мястото си на друг или други по строго определени астрологически периоди, не приемат гости с преспиване при отсъствие на титуляра-партньор, който в същото време да прави подобна визита на друго място, тогава в стаята започват да кристализират особени прозрачни кубчета, които с времето я изпълват и помътняват. С острите си ръбове, макар и плътно прилепени едно до друго, тези куб­чета дразнят нервите на "благоверните" все повече и повече, докато се стигне до необходимостта от кавга и скандал. Практиката от векове констатира, че едно дълго пътешествие на двойка, която е пред развод, много често заздравява връзката за години. Защо е така? – Защото попадат в стаи и простран­ства, свободни от техните собствени кубчета, а с чуждите кубчета много често реакцията е бурна, благотворна и освежителна. Това се нарича "психохи­мия". В същото време, даже и никой да не живее в тяхната спалня, техните дългогодишни кубчета за­почват бързо да се топят и изпаряват. Змиите и гущерите се разбягват панически; октоподите, скорпионите и другите астрални гадини се нахвър­лят стръвно върху други еднокъщници.
 Може да Ми се смеете, но ние, гражданите на вселената, сме чергари... Градовете, къщите, двой­ните кревати са склероза! За тях мечтаят хората, които остаряват.
Допускането на трети човек – най-вече във ва­шата спалня, когато вие отсъствате – топи куб­четата и пъди змиите десетки пъти по-бърже. Сега внимавайте! Не искам да обиждам никого, но когато критическата възраст е започнала да превръща ня­кого във вампир, той се бори на живот и смърт, с нокти и зъби, да спи само той или само с "ближния" си в своята спалня. Получило се е нещо печално. Те не са вече само двамата - колкото и да им се иска, кол­кото и пъти да четат "Отче наш" и колкото и икони да има в стаята. Ще Ме извинят братята правос­лавни – такова "семейство" е вече купчина от аст­рални и религиозни вампири, елементали, вени и ар­терии, от много посоки съсредоточени именно в тяхната стая. Цялото това страшилище е нещо живо - една чудна и отвратителна химера, добила астрална плът и кръв. Този хибрид обаче, различен за всяко домочадие, колкото и да е подвижен е крайно ограничен в движенията си. Защо? – Поради кубче­тата. Кубчетата не само го ограждат от всички страни, но и влизат във всички възможни междини на странното, чудовищно съобщество. И когато в та­кава къща или стая влезе някой чист човек, някой влюбен, някой проповедник на нови идеи и нов начин на живот, той започва първо бурно да размества кристалите. Топенето и изпаряването не започва веднага – то си иска време. Това движение предиз­виква жестоки бодежи и разкъсвания в съобществото "домашен демон и двойка". Астралната маса започва да кърви - и се свива за страшен отпор! Изразител на този отпор е именно онзи от блюс­тителите на традиционния морал, в който се втича главната вена или артерия, от който излиза най-тлъстото смукало. Въоръжен с ярка клиническа истерия и съпружеска, свекървинска злоба; натъпкан с подходящи цитати от свещените писания или ко­декса на махленската нравственост, позоваващ се на най-свети и чисти молитви, агентът на астрал­ното чудовище в къщата прекъсва рязко и катего­рично връзките си с "интервента". Най-често среща­ният крясък е “Напусни този дом!” – също като че ли това е дом... След като не може да командва, да из­тезава и да смуче, чудовището трябва незабавно да отстрани всички, които го лишават от тази въз­можност.
 Картината е неприятна, но вярна. Нововлюбени, младоженци и партньори, които са останали вече ня­колко месеца заедно, вече пълнят къщата си с куб­чета, но все още няма образувания, подобни на те­нии, осмоноги и кървящи медузи, още не се е образу­вала "стръвоносна" система... В този спасителен пе­риод все още може да се направи нещо. Може да се започне с пътешествия, спане по квартири на прия­тели и непознати, дори двамата заедно – кубчетата започват да се разпадат. В случай, че там се пусне друга интимна двойка или последователно няколко, къщата може да се изчисти даже за една седмица. Не става дума за двойки, които ядат месо и пият алкохол. Те може да сублимират кубчетата, но с мършата, пиенето и цигарите отварят директни канали към ада. Ако в тая стая същевременно те спорят, карат се, одумват някого или кроят планове за бизнес, имоти, слава, интриги, кариера и пр., те прокар­ват преки коридори към менталния ад, откъдето почват да се спускат паяци. Така че - внимавайте кого пускате в стаята си!
Повече от един час гле­дане на телевизия е пряк удар в причинното тяло, особено ако има предавания на реклами. Телевизията поразява много по-дълбоко и безнадеждно и будичес­кото тяло – тялото на душата, - отколкото теа­търа, изложбите и киното на черната ложа, ако предава пъклено из­куство и състезания. Не Ме разбирайте криво. Аз не укорявам артистите; намирам нещо много добро в състезателите; но звезда на спорта и масовата култура досега на Съм виждал в духовния свят - нито една! Те могат да блестят или да се изхождат естетически само във физическия, астралния и умс­твения свят.
Беседата ни стана дълга – това е първото от­пушване на Истината от много месеци насам. До­пуснахте станцията Ми да бъде захвърлена по кана­рите на пропастта – по всички правила на вашето оскъдие и егоизъм. И въпреки че тя въобще не изглежда на станция, виждате, че гласът се чува. В тази страна, без живия ток на изпълнението, а само с дрънкане, слушане на записи и дребни благодеяния, тя повече няма да може да съществува. Прибирам се в любимия Си засега народ, където звукът на змията не е доминанта на езика и мисленето, и където на­ционалното гостоприемство не е само мит. Със стъпването на потъпканото в непристъпна страна, претъпканите души и сърца има шанс да бъдат по-малко.
Рон, рион, риоринон! – Да не осквернят словенския дух с мерзостта на свръхчовека! Да покълне за пръв път кроткият бунт на безименното и безпаричното! Да тръгнат братята Ми и сестрите Ми по домовете на Моите, тъй както кръвните клетки имат достъп навсякъде! Останалото се осъжда на загниване.

  Въпрос на Д.: - Мисията ми в България ли е или в чужбина?

- Когато изпълниш тука задачата си, ще бъдеш повикана в Светлата Страна. Това ще стане не по-рано и не по-късно от мига, когато си изпитала Шестима – трима братя и три сестри готови на всичко, изключващи змията на ревността. Ако опи­тите тука, според твоя и Моя преценка, не дадат пак на късо; ако съумеете да оборудвате временно поне два дома, в които да циркулират тези две тройки, три двойки и шест единици, и ако никой от шестимата не пусне астрален корен в някого от ос­таналите, така че да не може да се раздели с него, още тази година ще ви повикам в Кавказ, за да изпъл­ним предначертаното.

- Как ще се реши проблемът с децата?


- Ти си войник на Духа, а не на рода - и затова шан­сът да бъдеш сама или с децата зависи от това, до­колко си вярна на себе си.
Мисията, възложена на Новата Евридика – да под­готви такива души не само на теория, но и на прак­тика – засега не е изпълнена. Не защото тя не може, а защото има друга свещена задача. Възстановява­нето на космически рицар от такава блестяща и брилянтна величина разрешава всички жертви, вклю­чително изоставянето на първата мисия (открива­нето на нови Еви и Евридики).
Ще бъдат предложени два дома за участие в трой­ката или шесторката. Ако има съпротива на близки или роднини, Небето ще вземе мерки – включително ако се наложи и прибиране на този, който пречи, в невидимия свят. Не рискувам с три дома, за да не се разпаднете пак по двойки.

- Вижда ли Елма в тази шесторка участници от нашите известни приятели досега?

- Освен Д., не виждам, защото... (Не иска да се изясни. После се обръща към Д.:

- Няма да търсиш никого, сами ще дойдат при тебе!

- И все пак има прекрасни хора – много по-достойни от тези, които се занимават със Словото и уж му вярват, но не прилагат....


- Може, но най-много двама, ако те открият дру­гите трима...

16.10.128(1992)г. 17,13ч. (По повод задаването на въпроси моментално след фундаментално осияние):

- Аз отговарям – Словото си тече... Но знайте, че който е способен да зададе въпрос веднага след пос­ледния акорд на такова осияние, ще си плати. Все едно да се осекнеш силно в тишината след едно "Алилуя"...    

СЪДЪРЖАНИЕ
/