Книга 19

8.III.129(1993)г.
София - Изгрев

ДРЕБНИ ПОДАЯНИЯ 
ИЛИ ИЗЛИЗАНЕ НА ПАЛАТКА?
Ликономика
(Икономика на Небесните Ликове)21,00 ч.
- Къде да спя тази вечер? И как да реша от сега нататък този проблем? (Въпрос на Ноинна)

- Ходенето по мъките не е твоя специалност, а предимно Моя. Колкото приятели има човек, на тол­кова места може да спи. Аз познавам Мои хора, някои от които имат толкова много приятели, че могат цял живот всяка вечер да спят на различно място. Теглù си сега заключение каква е причината да си толкова време в София и да поставяш такъв въпрос. Има някаква причина и в теб – помислù си.
Божественият човек е чакан не на 50 или 500, а на стотици хиляди места! Него го канят толкова много, че той не може да насмогне в едно прераж­дане, та затова...  престава да се преражда.
Сега конкретно: извини Ме, прощавайте и всички останали приятели, но точно такива проблеми по­вече не бива да достигат до онзи, чрез когото ви го­воря. Той ще си съдере [...], за да ви разрешава пробле­мите на парче и затова сега е на такова дередже. Знаете, че не може да остави никого на улицата, нито гладен, нито жаден, нито неприласкан. Затова се озаптявайте и го оставете да набере обороти, та да приключи "трагикомедията" със Словото... Може да се чудите колкото искате, но и двете думи са верни. Приканвам го към приключване, защото още няма братство; а че е трагикомедия, ще се убедите от ангелите, които се смеят през сълзи, гледайки на какво правите носещия последния Завет. Дребните подаяния не вършат работа, понеже той отделя всичко за децата си и за Словото, а един баща е длъжен, първо, да раздели всяка сума след десятъка на броя на децата си, не считайки себе си. Ако няма мисия и печели, трябва да слага дял и за себе си, по­неже няма на кого да разчита.
Тук, именно, не си раз­брал принципа на божественото счетоводство пра­вилно, Т. Щом имаш най-елементарно убежище, при­ятели и братя, нямаш право да си оставиш и сто­тинка за троха хляб или киловатчас ток! Това се отнася и за наема от магазините, защото съм ви казвал, че наемодателите смърдят на извънгалак­тични разстояния. Досега - било каквото било.
 Реви­зирам също процентите на роднините, братята, сестрите. (Досега за брат ми 4.5%, за всички роднини – 4.5%). Не можеш да определяш твърд процент на твърдоглави хора, които ни­кога не са помисляли за близките, приятелите. Пра­вилно е, по принцип, да отделяш минимално и за брат, братовчед и пр., обаче не толкова големи проценти. По принцип, не си го ти измислил, Аз ти го внуших, понеже, като си отиде някой от тях в другия свят, ще го попитат: "Ти колко процента от печал­бите си в живота даде за близките и роднините, за Бога, за приятелите си?" Ще се окаже, че някой е жи­вял само за себе си, а друг само за семейството си – оставил е роднините си на самотек. Аз не съм против кръвната връзка, но от 8 хиляди години на­сам тя е в ръцете на дявола: ако можеш да използ­ваш – използвай, но за даване и дума не даваш да стане... (8 хиляди години в беседите на Учителя, според самия Него, са равни на 200 милиона земни. Той много често ги споменава. Интересна задачка за астрономи: да открият такова тяло във вселената, за което 8 хиляди негови години се равняват на 200 милиона земни. Така бихме могли да открием една основните Му  бази... – б.п.)

Ти сега искаш да дадеш един пример, с идеята, ко­ято съм ти внушил: че брат ти е най-малко 80 хи­ляди пъти по-богат от тебе, а иска да те съди да му върнеш пари, които не ти е давал назаем; пък ти да му събираш доброволно стотинка по стотинка  с години и един ден да му направиш таен влог... За този влог той ще се хване на Небето, макар и нищо­жен, в сравнение с неговото състояние, и ще може да надникне за няколко мига в рая. Това се отнася и за роднините ти, за роднините на всеки от вас. Родни­ните са първият колектив, който би могъл да си по­мага по този начин. Ако всеки дава по малко на всеки – ежемесечно или ежегодно, – то всеки ще получи от много места. Това можете да го направите и при­ятелите, и членовете на всяко общество: според броя на хората, които познавате, заделяне по някоя стотинка или левче за всеки поотделноа не като акулите – да налапате всеки приход до подмет­ките...
Като ви гледам от Небето, чудя ви се на ума: уж сте интелигентни, а сте се разделили всеки да се грижи само за себе си и най-близките, така че да обеднеете повече от просяци... Няма равномерно, справедливо разделение на благата. А тия, които разбогатяват чрез спекула – а Аз наричам "спекулавсяко получаване на повече блага от определените за всяко същество от Природата, независимо как са се изхитрили да ги получат, – те обедняват душевно и горе ги връщат направо в ада, без спирка даже и в чистилището... Тези песни ви ги пея от 2000 години насам, пък и още от по-отдавна.
Няма да предлагате на божествените хора пари, защото Господ не обича парите. Тия сметки сега са временни, но божият човек може да ги прави и е длъ­жен да ги прави, единствено за да ги раздели пра­вилно по близките, по приятелите, по непознатите и – преди всичко – за Словото и Делото. За себе си той няма да остави нищо!
Подхлъзнал си се, ако мислиш да спестяваш на свое име, та да даваш лих­вата, пък и цялата сума по новия начин. Разрешил съм спестяване на децата до 28-годишната им въз­раст с всякакви лихви, най-високите. Но участие в комбинации, акции, банки, гешефти, убийствен нае­мен труд и пр., за да сте печелели за Новото – това е път на пропаднали души! Вие така ще спече­лите, но ще налеете много повече масло в огъня на сатанинските, светски престъпления.
Затова съм ви казал: докато не направите "дáнка", в противовес на всички светски банки, нямате право да оперирате с парите на хората и с тяхното доверие. Пък и "дан­ките" в бъдеще няма да работят с пари, а с обмяна на гости. Монетите ви ще бъдат звонковите це­лувки, а банкоматите – прегръдките, които никога не девалвират! Кредитната ви карта – това ще е отворената врата на дома ви за онзи, който не ви е канил на гости, а е поканил някой друг (макар че може и по познатия начин). Семките и костилките ще бъ­дат най-търсените "парù", докато все още сте тър­говци, но после и това ще отпадне. Щом Природата се оправи и щом я оставите намира, няма защо да сеете даже и семена – тя сама си върши тази ра­бота.
А сега ви казвам: благодаря ви за вниманието тази вечер  - и питам Ноинна: ще се съгласи ли да остане тази нощ тук, понеже Небето дълбоко я уважава и знае, че нейното присъствие някъде е благословение?
 (Това изключение, въпреки забраната, бе не само защото Из­точникът задържà Н. докъсно, за да пише (а няма рейсове в тоя сняг), но и защото Той винаги може да включи милостта или абсурда, за да помогне на някоя душа. (б.х.)

- Да разчитам ли на Б. за жилище и да смя­там ли, че появяването му е Божи Промисъл? (пита Н.)

-         Не. На мъж не разчитай никога. Всеки мъж после ще те притеснява. Почакай още три седмици – трудно е, но ще те приютя на много добро място дотогава. После ще видиш. Досега не съм ли изпъл­нявал обещанията Си към теб точно, въпреки дра­мите и тежестите? Ти си Мое дете и няма да те оставя никога, но сега програмата е максимално раз­късване от трагедии, защото много хора искат да се върнат по-долу и от животните поради жаждата за печалби. Като им се противопоставите с нулева пе­чалба и даже със загуби (но във всяко отношение – не само парично и битово!), вие ще създадете онова равновесие, което е необходимо, за да повърне този свят последната партида негодници. Като ги по­върне тази година, после ще има малко почивка. За­това е необходимо да се научите да губите по всички правила и да бъдете наистина и съвсем безпарични, и бездомни, и вкочанени от липса на разбиране и Любов. Затова пък, колкото и малко да ви е останало, вие го раздайте изцяло на другите: на първо място на най-беззащитните – на децата си; а после на ангелите по Земята.
При все това затварям Братството и Школата за неопределено време, докато не проявите поне ми­лионна част от мислителните си способности, за да разрешите икономическия проблем в Братството. Но за да се разреши той правилно, трябва да се про­учат всички лекции и беседи и новите осияния – от онова за братските каси – и тогава да се направи нещо надело.
 Знаете, че не само Слово, но и здраве, младост, пътешествия по звездите и какво ли още не отлагате с вашата простотия, слепота и жадност. А можеше досега всичко да върви като по часовник! Не си мислете, че няма представители на Школата на Земята. Има хора, които са дошли замалко и не са от тази еволюция – те въобще не са от еволюцията, – за да ви покажат как се живее и как се добива безсмъртие. Те ще си продължат пътя след някое и друго десетилетие и ще се върнат в своя свят, където всеки мисли за всички и всички  за всеки, но вие няма да можете и със свещ да ги тър­сите, защото... сте продали и свещите си...

- Наистина ли баща ми е болен от рак; и ако е така, има ли шанс да оздравее?

- Неговата болест е болестта на века, но няма да я нарека с никое от известните ви имена. Всеки за­болял от нея, дори и в последния стадий, може да се излекува мигновено, ако си продаде всички имоти и къщата и подсигури жилище на най-изоставените си деца и приятели; ако си продаде всички мнения на дяволите и ос­тане без мнения, без осъждания и без изисквания – без притежание на нищо, на което той да държи като "негово". Така че, не наричай “шанс” физическото оздравяване на някой, който се е заразил душевно. Всяка болест е строго определена, изчислена и про­веждана, и облекчаването ù само физически или при­родно отлага оздравяването на душата. Това не значи да не правите всичко възможно, но се молете близките ви да осъзнаят пътищата на Истината. До 8 Седмици той ще оздравее напълно, но само при горните условия.
 Ако някой остане на палатка и остави жилището или поне наема на всяко от децата си и на приятели, одобрени от Бога, плюс храната и дрехите, няма защо повече да се преражда. Ако няма възможност напълно, понеже не всеки е богат, та поне да направи максимални уси­лия.

- Трябва ли баща ми да знае за тази информация?

- Дай я само на майка си и ù кажи да отворят плика с този текст само в краен случай, ако вече никой и нищо не може да помогне. Оздравее ли баща ти по друг начин, нека майка ти сложи плика на дъното на един сандък, защото нещата ще се повторят, ако всяка печалба и всеки имот, без изключение, както и всеки приход – даже от пенсия – не се разпредели по­равно между децата.
За Гòспода няма “първородни” и "послеродни"! Това е измислица на чифутите в Биб­лията, на техните братовчеди в останалите рели­гии. Първородният е само един – това е невин­ността в човека! Който е родил невинността в себе си, може да я постави на първо място и да ù служи по всички правила, а да отпуска на пъклените си изчадия – алчността, тъпотата, надменността и пр.– само трохи, докато умрат от само себе си.
А сега, пийте по една гореща вода с лимон и мед и лягайте да спите!

 (Същата сутрин Н. е искала много да пие точно това, но не е имало условия. И цял ден ù се е пиело, но не е казала никому, даже и тук - сега ,вечерта...)

Ако имахте приятели, те щяха да се погрижат за всеки близък да има къде да спи всяка нощ. Значи – сега Аз Съм Приятелят; но от утре няма да те каня на същото място. Трябва да разбирате Правилото и Изключенията. В един друг свят те ще са с обратни пропорции, но в този свят така е! В този свят са­мотата е вратата. Другото е стена. Има от­делни ниши в стената, където можеш да си починеш с някой друг и да събереш сили за път или за пробив; но, общо взето, самият намира вратата най-сигурно – тя е тясна за двама. При всички случаи единият трябва да следва, а не да върви рамо до рамо. Пък и като следва, не трябва да се обръща да ръга дру­гите. А вие само това правите: ръгате слепците, които искат да се хванат за вас, и ги оставяте да пропаднат в пропастта! Като останеш на едно място повече от един ден и една нощ, ти вече муш­каш някого след себе си, който също иска да опита късмета си да влезе в Небесното Царство през Тяс­ната Врата. Но вие си представяте тия неща развратно и се явяват кучешките караници...

9.ІІІ.129(1993)г.                                           

Въпрос на х.: - Добре, как да създадем 5-орната каса, след като не трябва да оставяме нещо за себе си?

- Не си Ме разбрал правилно. От делá за тебе (18%) ти беше отделил половината за спестяване, ¼ за петорната каса и ¼ за лични, текущи разходи. Не! – всичките ще дадеш за петорната каса! Нямаш право да се грижиш за своите нужди, докато се наричаш "последовател или ученик на Учителя"! Който се погрижи за себе си, защото няма кой друг, той няма право да се кичи с тия свещени понятия, тъй като последователите и учени­ците Ми навсякъде се грижат първо и изцяло за най-невинните. Те не винаги излизат на палатка, но правят размяна на жилищата си – той ще отиде да живее във фургона на светията, а ще му подари апартамента и вилата си с нотариален акт! (Светията не приема такива дарения и не желае да има документи за собственост, но в случая Елма проверява готовността на другия. Ако обаче Бог каже на светията да приеме, той ще задейства един от механизмите на безсмъртните - ще направи там база за Словото и за самотни бременни, кърмещи, майки. Ще намери юридическия начин този имот да не се онаследява по кръвна линия, за да не му се налага да се преражда в същия род и да се продължи кармата, а само персонално от други невинни, които той ще посочи. Те, от своя страна, ще го предават на други по същия начин, и то не след много години, за да не се въдят домашни дракони. Ще има смени, въртене, както на хижа или хотел, но божествени – б.х.). Ако пък имат по-голям имот, делят го на минимални и пода­ряват жилище на няколко души. Един ултрамилиар­дер, ако стане Последовател, ще разпредели богат­ството си на множество парцели с къщи и ренти за ония ученици, които са невинни (които не злословят и са раздали всичко свое до шушка). Ако стане Ученик, той дава и свойта къщичка, и своя полудекар и отива да работи някъде – да си плаща наем, да види какво им е на хората...
- Може ли да се дават пари (според правилото за разпреде­ляне) и след 28-год. възраст на децата?

- Може, но по следния начин: тъй като нямаш ли­чен дял, а всичко отива в петорната каса, то на твое дете ще се падне нещо, само ако се е класирало в картотеките за чистота на кръвта и личността, без никакво родово предимство.

- Как да се действа след смъртта на родителите, ко­гато се освободи техният %? И въобще, правилно ли е да се заделя 1/5 за родители, братя, сестри и роднини (в моя слу­чай)?

- Ще сложиш за родителите повече, ако имат по-малко доход от братята и сестрите ви; защото има и обратни случаи. Сега внимавай много, защото ти вършиш една грешка. Този дял имаш право да го ин­жектираш само с пари, спечелени лично от тебе! Нямате право с дарения да облагодетелствате род­нини, братя и сестри по кръвна линия. Ония, които са в бедствено положение, нека ходят с вас навсякъде – няма да останат гладни. Ако почнеш да им начисля­ваш процентчета, даже и минимални, ти може да ги направиш богаташи, защото скоро ще имате гра­мадни средства. И тогава светът ще каже:  на тия не им е чиста работата – пълнят гушите на близ­ките си!..."
Та така... Ако си останал без лични при­ходи и си "на издръжка" на "братството" – на слу­чайно подхвърлени суми, което Аз по принцип не одобрявам, – трябва да обявиш пред всички, че първо подсигуряваш децата си. Всички останали, които имат някакъв приличен доход, нямат право на на­родни пари! Ако нямаш лични – помагай им с труд, с таланти, участие! А това, да им изкараш спестовни книжки с течение на годините – на месоядци, лавка­джии и шматкащи се по чужбина, – трогателно е, до­бър урок, но ще ти се пише и на червено! Вразуми се и престани да мислиш за онúя, които хич не ги е еня за правда, милост, роднини, освен ако могат да ви обе­рат...

А на практика...за майка ми? Въпреки че си има пенсия и наеми и брат ми ù праща много...

- От твоя дял – т.е. дяла ти за 5-те каси – ще ùда­ваш ½-та от петинката за майките! Ясно ли е?

- Още 2 въпроса, може ли?

- Да.

- Щом нямам лични пари, как ще си оправям дълговете, нап­ример към брат ми, който ми вмени благодеянието си в дълг? Никога нямаше да взема от него тия пари, ако знаех, че така ще реагира - че ще иска даже да ме съди, и то за двойно по-го­ляма сума, отколкото ми "подари"?...

- Оставù този въпрос на Мен. (След няколко дни Бог реши този въпрос радикално).
- Ти много добре знаеш, че ги дадох за касетофон за Сло­вото и че храних 13 души от Латвия и Русия с тях на Рила и тук; че платих на някои от тях обратния път, за което оти­доха и парите от С., а и той ме обвини... Дали съм взел сто­тинка за себе си?...

- Край на легитимираните дарения, край!

- Пак си мисля за издръжките на децата и сумите над тях (тук се получава 22.5% от всеки приход за всяко от трите ми деца). Имам ли право на това с народни пари, не трябва ли да им давам само от наема – ще се падне засега по 400 лв на дете, а 300 е минималната издръжка. Както дават приятели и непознати, изведнъж много ще набъбнат парите за децата ми...
- Тези, които искат да не ходиш на работа, за да се занимаваш само със Словото и Делото, могат да спрат да ти дават, ако това не им харесва. Но ти щеше да финансираш децата си така и ако имаше 1200 лв. заплата, и 120 000 – това ти е принцип. Така че никой няма право да се бърка в морала и опитите на един Посветен, който не взема нищо за себе си.

 Но ... за "своитеси?...

- Няма "свои" – те са Мои! В недяволските общес­тва децата са на издръжка на цялото общество, не на родителите. Това, което ние с теб сега се опит­ваме да експериментираме, е модел на Царството Божие на Земята! Това, че ти се нагърбваш с тия отчисления и грижи, е само от немай-къде и от лю­бов, чувство за свръхотговорност. Ако нямаше ок­топоди, акули, китове в ментала и астрала на про­падналото ви човечество, всяко дете щеше да е на­пълно обезпечено заедно с майка си, докато навърши 28 години. И след това всеки човек до смъртта си трябва да е напълно осигурен, и без да работи! Ти недей  се свенú да обезпечиш децата си, докато им подсигу­риш жилище и ренти – богати доживотни ренти, но само ако успееш да направиш това до 28-годишната възраст [на всяко от тях]. Защото това ще е един модел за всички – това е нормалното положение в цялата разумна вселена! А като имаш и 5-те каси, ти ще осигуриш още толкова много майки, деца, сираци, че никой няма да може да ти рече и гък за "твоите"... (Слага "твои" в кавички, понеже това положение на земята е една гавра, един режим на черната ложа. Всички деца са на Бога, не са наши! Измислената система родителите да подсигуряват децата, а не обществото и държавата, е главната победа и стратегия на пъкъла, за да държи човека вързан, експлоатирайки чувството му за милост. Но то е диалектика - Небето използва това нарушение и с положителна цел: хората, които са още в в пелените на еволюцията и не могат да обичат всички, е по-добре да обичат най-близките и да се грижат за тях - това все пак е някаква проява на любовта и победа срещу егоизма – б.х.)
- Понеже все бъркам и “бъкам” от самоинициативи, а Ти Си казал да Те питам за всичко, правилно ли е сега това разпре­деление?:

ОТ ВСЕКИ ПРИХОД И ДАРЕНИЕ:

І. 10% - десятък, даван тайно на човек, от когото най-много се възхищавам, докато има за какво.
От останалите 90%
(при наличие на 3 деца):
ІІ. 22.5% за Л., от които 5.625% за подаръци и на ръка; 16.875% за спестовна книжка в относително най-благород­ната банка у нас (ако има екологическа);
ІІІ. 22.5% за Г. - при същите условия;
ІV. 22.5% за Е. – при същите условия;
Тези суми – до навършване на 28 год. възраст на всяко от децата.
V. Пентагрална каса
 1. 4.5% за Словото, докато не се разпространи на всички езици.
 2. 4.5% за Новите Майки – бременни, кърмещи, с деца до 3, до 7, до 14, до 21 и 28 години – вегетарианки, въздържа­телки, неомъжени, не живеещи постоянно или продължително с когото и да е било, освен с децата си до 21 год. им възраст. Предимства – за майките, които са родили не по рано от 28-годишна възраст, и то по реда на бихигиенните и социохигиенните им карти, ако са се съгласили да се подложат доброволно на ежемесечни и внезапни прегледи още от момичета). До заминаването на майка ми за другия свят – 2.225% (по­ловината от това перо) за нея, както Ти каза. Защо не повече, нали бях определил 9% - половината от предишната ми сума за дете при три деца + мен (18%). Нима тя не е пожертвала живота си, мла­достта си, всичко заради нас?


- Не всичко. Лишава те от наследство за сметка на брат ти; обезпечена е с пенсия, наем и пари от брат ти (поне досега) и живее в три стаи сама, а ти виждаш къде си... Сега не са ли ти замръзнали страшно краката, докато пишеш това? Има ли къде да се изкъпеш, къде ти е тоалетната, къде ти е светлината – защо пишеш на нощна лампа по обед?...

Крайна цел – безплатно гостуване и пътуване на деца, майки, и техни сътрудници навсякъде;
       3. 4.5% - за Култура (заедно с приятели!): концерти, опери, театри, изложби, книги – за обща библиотека и интег­рален център за Красота и Изкуство, с доминантибиблио­теки и студии “Прекрасни чудаци”; архив на Прекрасното във световната култура и антропология; изучаване на езици и култури по панлингва с-ма с експресно усвояване и учене на място в съответните страни, както и посещение на кул­турни феномени и чужбина. Канене (с пътни, квартирни, храна и транспорт) на гости с искра Божия от страната и чужбина, които дават божествени плодове на човечеството. Предимство – на тези, които не правят бизнес от продуктите си или реализират минимални печалби и максимални дарения.
 4. 4.5% за Школа по атрологически и ритмологически принципи, която да прерастне в предучилищни (без откъсване от майката), начални, основни, гимназиални, висши, върховни и всенародни присъствени и задочни педагогически форми в духа на Новото Учение, с предимство на практиката пред теорията и сред природата, като подготовка за влизане в Космоса и Небесната Школа.

- Инструкторите ви чакат отдавна, опитвали сте вече. Но сте още ювá-говеда, "кьорчо в дерéто"...
5. 4.5% за Взаимоспомагателна каса и участие в “ДА” (об­ратното на “АД” – "акционерно дружество") – благодарстве­ната “данка” от божествен тип с най-висока “данкционерна” “литва” за всеки участник! (лихвата е свързва с пъкъла).

- Разбра ли сега защо допуснах да имаш три деца?... – За да стигнем до тези последни два листа сега! Ако нямаше деца, никога нямаше да те вълнуват тези проблеми и нямаше да можем да дадем с теб един модел за човечеството.

12,45 ч. – Вече превали обед, информацията си тече и не спира, а тази сутрин трябваше да ида да кача дървата на майка ми... Всичко в мазето съм натряскал с един дънер, защото брад­вата се счупи, но свърших работата. Тя хòди като циганка и събира ка­шони, за да се топли... Не смее на ток – седи на студено,"пести"... Но и инсталацията на къщата е слаба, често гръмва главният бушон... От време на време братовчед ми я бие и наскоро щеше да ù направи комоцио, а я тормозят и пияниците от долния и горния етаж. Затова скоро я измъкнах от там и живя на 3-4 места под наем.

- Не се бой, ще уредя дървата...

- Значи... не "сметка", а "светка"?...

- Да. Сегашните термини свързват пряко с ада и изскачат дяволи при всяко споменаване и написване на икономически термин – също както при запалване на цигара или одумване на някого...

- Смешно звучи: "лична светка с данкционерна литва"...

"Светка" е – защото светка в космоса, отвся­къде се вижда! А ония, със сметките, са смет за все­лената...
- Добре, не разбрах, все пак: как ще си плащам тока и тран­спорта?...

- Ама ти... Забравил ли си всичко?! Я се обърни – какво си написал на стената? ЛЛП – ист за лични проблеми"В света на ада, в който се намирате, на Вълчев му е дебел вратът, защото сам си гледа работата, а на Сърнева ù е тъничък – все гладна ходи и често я гонят... В бъдещата кул­тура всеки ще урежда нещата на другия!...

- ... Имаше едно правило за съотношението между обикол­ката на талията, врата и китката, за да те пуснат в духов­ния свят...

- Да, но не и в божествения...
 Моля?...
- Имате ги едни приятели, на които и вратът е 2 пъти по слаб от талията, и талията им е тънка, и китката 2 пъти по-тънка от врата... Но по-горе от духовния свят не могат да припарят.
- Защо?
- Защото имат бузи, затова!...
- Та нали бузите са свързани със стомаха, а духовните хора са фини, защото спазват режими или са много енер­гични? Как като са тънки, ще имат бузи?...

- Има бузи и бузи... Когато мислиш първо да уре­диш базата, за да има на какво да туриш ва­зата... (иска да продължи – "...расте бузата"..)

- Не разбирам...

- Мислете! Освен това, престанете да употребя­вате без специална консултация с Мен и всички ос­танали икономически и счетоводни термини, ако не искате да си имате работа с менталните дяволи. Ние ще изчисляваме разпределението на благата в “мúлии” (на 1000), а не в проценти, защото демонът на процента "процàрха" - в 20 век е нещо ужасяващо! Той се пълни само с низши ментални чувства и служи, най-многото, на ангелските светове, които живеят за чувс­твото. "Процархът" пренебрегва и индивида, пренеб­регва и големите групи хора, и народите, и живот­ните, и растенията, и минералите. Той помага само на ония, които имат тесни групови интереси – за да ги посрещне после в ада с двете си нули и палката по средата – изображението на един астрален клозет... Процентаджиите пребивават под дупките на такива действащи клозети в ада – нощем и след смъртта си– в процентно време според съучастието си в пе­чалби!...
"Промилиата" (не с "я") е 1/1000 (°/°°) и Ние я знаем в женски род. Това са отчисленията за милите ни съ­щества, от които на Земята губим, а не печелим. Това са те - толкова близките, колкото и некръвните роднини (приятелите), а също и животните.
Някога ще ви науча как да правите лични отчисле­ния и за вашите познати, а също и за растенията. Нормално е за вашата еволюция да имате до 100 роднини и до 1000 приятели, така че желаещите да правят родови клонове, могат да изчисляват "изгодата" (благодеянието) в проценти, а приятелски групи – в "промилии". Там ще включите и приятелите си  жи­вотни. При хората с най-разширено съзнание се наб­людават до 10 хиляди познати – и за тях ще правите отчисления от приходите си, само че с °/°°°. Тук мо­жете да включите и познатите си растения. До 100 000 души са непознатите, за които имате право да се грижите чрез съответни самооблагания, като определите за какъв род големи групи става дума: майки, сираци, членове на симпатично общество, черква, партия и пр. Това ви е членският внос, само че не трябва да е в ръцете на касиери-вагабонти. Тук ще сложите и перото си за минералите. От 100 хиляди до милион са душите от вашата народностна група, за които също сте длъжни да отделяте от запла­тата и усилията си; за останалите над милион – според възможностите ви. Тук влизат и химическите съединения и елементи. За народа си – за всеки ед­ного – ще заделяте на човек по една десетмилионна част от приходите си (това важи за население 10 милиона... – б.х.).
Значи, за да станеш цар или президент, трябва да се срещнеш лично поне с 10 ми­лиона души и да им помниш лицата и проблемите; не само да помниш, но и да помогнеш! На Небето и в Космоса с това се занимават националните ангели и божествените царе и президенти. Минималното изискване за спечелване на изборите, ако искаш да станеш такъв на Небето, е да можеш да подсигуриш по някакъв начин по 1 хляб на ден за всеки свой пода­ник безплатноТова е изискването за един мандат! Ако не остане нито един човек от твоя народ без хляба си за една година, ще те изберат за втори ман­дат: да подсигуриш на всеки безплатно жилище. Като успееш и втората година, кандидатираш се за трети мандат: да им подариш безплатен транспорт – да пъту­ват където си искат и да учат безплатно навсякъде. Това е определението Ми за Цар с три мандата!...След три години ще те сменят – нямаш право на царстване, даже и да осигуриш и безплатни космически пътешествия... Значи, който има 10 милиона народ и не познава всеки поотделно, не е никакъв цар - той е една картонена фигура... На Небето един архангел, за да стане национален ангел на един народ, трябва да е говорил с душата на всеки свой поданик; да го поз­нава лично по гласа му или по лицето му, когато е на Земята; да му знае проблемите и да му е помагал поне веднъж в живота да се окопити. А за"цар""им­ператор""президент""премиер" и пр., в Космоса се готвят не десетки, а стотици години; понякога – с хиляди! Като си обходил всичките си земи и си стъ­пил във всяка къща, всяка колиба или землянка, и си се здрависал с всеки – ти си вече достоен: имаш най-много злато в кръвта си. Като те измери златоме­рът – нямаш проблеми, спечелил си изборите... А же­лязото и другите боклуци стават на злато, само ко­гато теб те обичат повече хора, повече ангели, жи­вотни, растения, минерали и пр.
Това по Теорията на божественото управле­ние и икономика... Но това не е теория, а ТЕОрия, божествена Аксиоматика – неща твърди, сигурни и неизмислени.
Но, както има божествени царе и наци­онални ангели - водители на цели небесни народи, тъй има и дяволи на народите, демони на нацията, етноса, църквата, партията; зли гении на занаята и тъмни духове на рода ви. Те са превърнали всичкото злато в кръвта си в желязо, ръжда, жлъчка, мас, слуз, изпражнения! Заради няколко жълтици или звезди на пагона в повече, те превръщат и вашето злато в помия, за да ви хвърлят после на червеите! Не се водете по такива и не слушайте предизбор­ните им речи, защото те нагло ви лъжат! Вижте колко злато и платина има в кръвта им, колко елмази – в мюонното им тяло, а не какво притежават в на­личност и ценни книжа "в  перспектива". Гласувайте само за тогова, който ви е дошъл лично в къщата; който ви е приел по всяко време на денонощието!
А който не може да познава толкова много хора, нека отлива сребро в кръвта си – да бъде майка и баща, ала истински. Друг път ще ви разправям какви са елементите, за да бъдеш добър сънародник, земляк, духовен брат, познат, приятел, колега или роднина. Ала за да добиете всички тия елементи в достатъчно количество и най-съвършени по качес­тво, та да можете да летите свободно в съответ­ните вселени, вие трябва да правите и съответ­ните космически отчисления. Парите са нищо – итака може, но това е за бездарните. Тези отчисления трябва да ги давате точно в нужните пропорции като творчес­тво, работа, труд, грижа, внимание. Само така ще ви нарекат "социално същество" – "душа-човек""наш човек""златен""меден","разкошен""чудесен"!... Няма да ви отбягват по улиците на другия тротоар, като видят начумерения ви поглед. Може и в пари да си правите опитите – според емкостта на ума и сър­цето си, според броя валенции. Ала – винаги точно и тайно от всекиго. Това е законът на Божествената Ликономика! Значи – можете да си водите световод­ство и за приятелите, и за познатите си, и пр.
Ама ще кажете: при тая заплата, за един приятел ще се паднат едиколко си стотинки годишно – това е нищо работа... Вие знаете ли как наричам Аз тия святи стотинки? Тия стотинки Аз ги наричам "мик­роелементите на ликономиката". Те савълшебни! Те са ензимите, хомеопатията на социалното оздравя­ване. Те са нещо като катализатори на процеса. Да речем, имате 300 души приятели. Като имате 1000 лева пенсия, да речем, дадете десятъка, остават 900. 1/5 от тях се пада за Касите. Ако решите пос­ледната петинка от тия, последните, да бъде вед­нъж ВСК, веднъж "дàнка", и третия път за прияте­лите, то за всеки от тях ще се паднат по 45 сто­тинки на тримесечие – т.е., по 15 на месеца. Тия 15 стотинки струват повече от 15 милиона, защото са малка величина, божествена! В тях действат елохи­мите. Те са живи, като семената. С тях може да се лекува, могат да се извършват чудеса. Те носят и други блага – изобилие. Ако всички правят така, а вие имате 300 приятели, и то не все пенсионери – колко ще получите пък вие на месеца? Може да им ги пускате в кутията, може да им ги събирате годишно, може да им ги пратите анонимно със запис. Всичко може!  Може да си ги държите вкъщи в една кутийка – отделна кутийка за всеки. Какво ли не може да се изобрети! Може пък само да си водите точно счето­водство, и когато дойде някои на гости, да видите в "светката" какво му се пада досега... Той сам да види – сам да си бръкне в касата на доверието. Така никой няма да остане гладен. Има хиляди, милиони форми на приятелското подпомагане. Тъй че не е само из­вестният ви "десятък". Който пък е математик, ако знае точно или горе-долу доходите на всеки приятел и познат, може са му заделя промилно така: на богатите по-малко, на бедния – повече...
Като се занимавате с тая жива, интересна мате­матика, златото и другите благородни елементи ще почнат да се увеличават в кръвта ви. Тогава, ако сте давали редовно даренията си по всички тия пера, за които ви говоря, един ден ще почнете да виждате и да усещате миризмата на най-хубавите неща в Природата. Ще ви дойде една дума – и ще имате всичко.
По-добре обаче да не ви се влачат разни мързе­ливци и лудички у дома, за да си получат лептата... Така вие ще загубите своята свобода, може и да ви ограбят. Има други, много по-умни начини. Вие сами ще ги измислите. В едно нормално общество цялото това подсигуряване на отделното същество не върви по проклетата парола на ада "Който не ра­боти, няма да яде". Това е вълчи закон, нещо много по-лошо от вълчи! От божествена гледна точка, на Земята я има, я няма дваматрима души, коиторабо­тят... А колко хора ядат, ядат до пръсване? Движат се насам-натам, убиват природата, замърсяват умо­вете и сърцата на ближните си – и получават много пари за това. Аз такива ги наричам "злодеи"! За една капка кръв на екрана Аз му взимам - на такъв сцена­рист и режисьор - по няколко прераждания! Не му да­вам, а взимам му! Както евреите по дух, ще ги спра да се прераждат, ако не Ме приемат – ако не престанат да продават и лъжат! Така ще спра и всички, които не работят както трябва. И тогава ще има да висят в пространството като грахови шушулки – с мили­арди години...
А като си давал повече, а си вземал по-малко, ни­кога не можеш да станеш на шушулка. Даже и да те осъдя заради някое и друго престъпление, което не е егоизъм,- пак ще ти е топло в пространството: златото на кръвта ти, даже в нисшия ментал, ще ти създава приятна атмосфера. Понеже си бил гор­деливец, понеже си бил самодеец и злоезичник или пък си изобразявал ада на екрана, ще те оставя няколко пъти в един и същи клас или ще те извергна в леде­ните простори, но поне няма да ти е студено, за­щото си давал...
А тия, които дават всичко, нямат дял за себе си, наричат се "Бèли Братя". Белият сняг отразява всичко, не задържа нищо за себе си. Затова изглежда студен, а на практика  топли. Семената топли, а безплодните души – ония, които само проповядват, а не дават – замразява, защото не са се смирили под земята.
Прочее, искате ли да знаете какво мисли Приро­дата по тия въпроси, то тя има строго определен закон за възлюбен, любими, деца, роднини, приятели... Само водородът има възлюбен, всички други имат любими. Но понеже не приема любими, той постоянно се разпада...
 Велико нещо е Възлюбеният, но в Проя­веното Битие той не съществува – опиташ ли се да го хванеш, веднага се връща вНепроявеното. Значи, все пак съществува, но не трябва да се опитвате да го "хващате" – това е невъзможно. Затова от яс­новселената съществата слизат в свръхвселената, където има такъв закон: ще имаш безброй възлюбени в душата си, двама любими в сърцето си, 8 деца, 18 роднини и 32-ма приятели. Това са все преводи. На Земята най-първите, за които трябва да се погри­жиш, са баща ти и майка ти – първите два "електрона". Така е навсякъде във вселената. Литиевците ще родят само едно дете, Берилийците – две, Боро­вите – три, Въглеродците – четири, Азотците – пет, Кислородците – 6, Железците – 7... От Неонците нататък всички имат по 8 деца – без изключение. Значи – от 1 до 7 са Божествените родове. Колкото и да хвалим златото, среброто, платината и пр., те са духовни благородници - по-долу са от божестве­ното Желязо. Ако сте от духовния свят, може да ро­дите до 8 деца. Но тия деца, дето сега ги раждате само по едно, по две,  от немай-къде или от егоизъм, нямат нищо общо с божествените - почти няма та­кива случаи на Земята. Значи, колкото и деца да ро­дите, най-много 8 от тях могат да бъдат от духов­ния свят; колкото и роднини да имате – само 18 са ваши сродни души; колкото и хора да наричате "прия­тели" – 32-ма са само определените ви от Бога. Всичко останало – до 144 са ваши съученици от Не­бесния Клас, а от 144 нагоре са само познати, съна­родници, човечество. Така е според Природата – както и да ги наричате вие, както и да ги нарекох по-горе Аз, съобразявайки се с вашите еволюционни възможности. Това знайте само за сведение, но не се опитвайте да натъкмявате нещата според извест­ните ви, налични хора около вас. Това са бройки за през цялата Вечност - в един живот не можете да ги срещнете.
Сега, всички тия аритметики ви ги казвам за разми­съл - да ви се намират на работа умът и сърцето. Вие няма да се съблазнявате по тях, ще си бъдете сво­бодни. Който се чувства свободен като разпредèля благата си – добре.
 Ала божест­веният човек поначало не държи никакви каси, той не се докосва до пари. Няма никакви ценности и книжа от човешко естество, защото всичко е раздал. И точно заради това постоянно получава. Като полу­чава, той не прави никакви сметки, а бръква в джоба си - и дава. Ако се замисли само за миг – крайпро­паднала му е работатаНебето си знае на кой колко да даде – твоята работа е само да бръкнеш в джоба си,  без да гледаш. Ако си дал на най-подходящите хора, тогава джобът ти пак ще се напълни и без да ти ги слага някой отвънка, и без да има нужда да ровиш по полето...
Но за ония, които ще им и приятно да си задèлят пари по касите, следва да кажа още няколко неща:
Питате: На всичките си деца ли трябва да отде­лям поравно? – На всички! – А на роднини, приятели, съученици, познати? - Не сте длъжни – само по сво­бода. Може на никого, може на всички – това си е ваша работа. Ако вашата вселена е достатъчно бо­гата и ви приема навсякъде, можете да минете и без вселените на други хора. Те ще бъдат за вас затво­рени светове.
А можете да приемете и по строгия принцип, не по широкияда давате само на тия, ко­ито са истински. – Няма ли да се обидят остана­лите? – Не и ако вършите всичко тайно. Ако става дума за пари – по пощата със запис, но анонимно(По-лесно е анонимно по банков път, но тогава се свързаш с дракона на съответната банка, понеже нито една банка досега не е чиста – б.х). Не по тая система в пликове, защото ги крадат. Трябва да намерите начин анонимно да ги пращате, ако по­щите ви са още несъвършени. Няма значение дали одобрявате или не одобрявате някого – пари му трябват да се учи. По-добре е в натура, подаръци, плодове. А ако питате що значи "истински" - наост­рете уши и слушайте:... (Осиянието е недовършено... Има случаи, когато дадена лекция продължава горе в Школата)

СЪДЪРЖАНИЕ
/