Книга 21


13.ІІІ.130(1994)
София – Изгрев

СЛЕД 5 ДНИ
ЖЛО / Т

- Защо ме върна от чужбина?

- Обективни и субективни причини. Обективните са известни, субективните отговарят на твои и чужди недостатъци. Ти вече пита и ти отговорих, че разпиляваш престъпно дарбата на сърцето и приро­дата си, и това има граници. Благодарение на ес­теството ти, досега си се общо взето запазил, но от този момент нататък, ако продължаваш така, бързото рухване е неизбежно. Ако до 5 дни от насто­ящия миг не се самоизясни чрез естествени събития защо съм те върнал, остава пак път навън. Защото в България няма условия за пълна обмяна на всички полета, нито сродни души, които могат да вървят с теб.

- Да рисувам ли звездата, кога и къде?

- Въпросът ти е важен, защото където бъде най-после начертана тази звезда, там и ще потръгне на хората.

- А нали имаше забрана не само да рисувам звездата, а и въобще да се занимавам със Словото. Отново питам защо, все пак, контактът се възстанови след тази категорична забрана?

- Понеже точните неща са в сила само за опреде­лен срок, и то в зависимост от вашето поведение. Ако някой живее по нов начин, създават се условия контактът да се възстанови. Щом почне пак по ста­рому, Небето се отдръпва и ви оставя в ръцете на последствията. След 5 дни ще очертая едноз­начно решение има ли смисъл да оставаш тук - или пак ще пътуваш.

- И все пак, щом Бог ме е върнал, е имал предвид нещо много важно?

- Да. Пределно важно! Един огромен потенциален шанс. Но ако не се раздвижи, остава за друг живот.

- Това, че ме е върнал, не е ли голям риск да не проведа "тайнството" около 21 март, от което зависят толкова много неща? Тъй като в чужбина имаше реален шанс да го проведа.

- Бог винаги е за най-добрия вариант или никакъв. Потенциално най-добрият вариант е тук. А там ти би направил всичко, за да изпълниш най-силното си желание, в съчетание с космическа необходимост в момента, но не в най-добрата комбинация. Даже и Аз нямаше да мога да те спра, защото те познавам. Единствено послушанието ти и вярата ти, макар и разклатена, са причина сега да се прескочи още една опасност по твоя вина, макар и с най-добри намере­ния.

- Нима не Ти е ясно, че като се върна, аз пак ще проведа това, което съм решил, и то без никакво колебание?...

- Да, но тогава вече ще е прескочен точно този кармически трап, в който щеше да попаднеш и да въвлечеш и други души след себе си. Не се проекти­рай 100% в чужбина, защото има още 5 дни. После пак ще говорим. Понеже Аз предпочитам, както вече ка­зах, да тълкувам това, което е станало, а не това, което е желателно да стане или да не стане.

АНАЛИЗ НА ИНФОРМАЦИЯТА (БЕЛ.Х.):

Ако споменатите 5 дни включват 18 март като краен срок, от 13 до 18 се случиха следните неща, от които могат да се изтеглят вероятни нишки - едно от тях може да се окаже фун­даментално;

13.ІІІ.- С Д. на Витоша, където получихме това осияние.

15.ІІІ. - 10 ч. - Среща с Роже от Франция и Наталия у Дина - първи приятелски контакт.

19.30ч. - У Д., където получихме второ осияние след неделя. Не се осмелих да изкажа това, което исках, тъй като иници­ативата не трябва да е моя;

21ч. - Ноинна на гости.

16.ІІІ. - Нищо.

17.ІІІ. -10.30ч. - Репетиция на басите у И.Р. с Тео, Ники и Л.Н.

13.30ч. - Свидетели и кумове с Ноинна на Иля и Ренета (за­познанство с Ренета)

19.30ч. - У Николай Р.

18.ІІІ. - 19ч. - Хор (репетиция)

Втората част на това лично осияние са отговори на въп­роси на Д. (ННС, "ноáйката")

13.ІІІ. - На Витоша. На въпроса й, дали вече не си е зат­во­рила всички шансове, Е. отговори, че има един последен: да отвори една врата към един хол, в средата зелена маса и на нея - ключове към всички други врати. В същия ден и по съ­щото време, на друго място на Витоша, три приятелки ед­новременно са имали преживяване, свързано със съзерцанието на зелен цвят.

На 15 март вечерта, след 20ч., в дома на същата ННС, Елма отговори на още мои и нейни въпроси и тя стеногра­фира всичко. От осиянието помня само определенията на чо­вешки, духовен и Божествен самоконтрол. Човешкият целял да не загубим човешки, светски позиции; духовният - да не за­губим мирогледния си стабилитет и да запазим собствената си душа, а Божественият - да не си разрешим да отблъснем любовта, когато ни се дава; да не пропуснем да отдадем нещо на душата на другия по начина, по който той има нужда и, най-важното - да не се съпротивим на Волята на Цялото, ко­гато То иска нещо от нас.
Пълният текст на ІІ част от отговорите от 13.ІІІ. и от отговорите на 15.ІІІ.94г. се намира у ННС (тел. 87-45-79, Дежи (ул Иван Вазов 27, Надежда Славчева) - давам координатите й за всеки случай, ако аз замина, без да съм взел от нея дешиф­ровката, с молба да я предаде на Краси или човек, който той би пратил. Ако тя счете, че може да даде това, което се от­нася само за нея (от 13 март) - добре; но да не се насилва. Но второто - от 15 март - трябва да го имаме.

СЪДЪРЖАНИЕ
/