Книга 24


26.Х.131(1995)
 Бургас - Изгрев

ИЗБОР НА КЪЩА В ЕДНО СЕЛИЩЕ
ОВ / КТК- Къде препоръчва Елма на К. да живее в София?

20,30ч.
- Животът в различните части в едно селище е цяла наука. Ученикът на Новото трябва да обходи целия град и покрайнините му и да си избере дом в най-югоизточната точка. При това стаята му трябва да има само източен и южен прозорец - юж­ният по цялата стена. Покривът също трябва да бъде прозрачен. Тъй като не е възможно всеки ученик да живее в такава къща, то се редувайте, когато откриете такава. Определете си дни, когато ще гостувате в домове по други места - и тогава ва­шите най-добри приятели ще ползват благото, ко­ето сте открили. Ученикът преспива най-малко на 12 места в месеца! Ако съкрати това число, той съкра­щава живота си. Това е наука не за всеки, а само за хората с искра Божия. Ако нямате такава възмож­ност, то поне канете 12 души поред през месеца при вас.
Пенка
 20,40ч.

Елма нарича Себе Си в случая "Пенка", защото не го слу­шаме и не изпълняваме. И друг път се е случвало. Казва го в духа на българската поговорка "Като ми пееш, Пенке ле, кой ли ми те слуша?..."

27.Х.131г. Тази сутрин Елма добави, че има и други начини за по-точно определяне на мястото, най-подходящо за всеки от­делен ученик. Като се вземе изток или север за начало на ко­ординатната система, оттам се отмерва индивидуалният ъгъл на монадата, събран с още един ъгъл, за който ще бъде гово­рено допълнително. Като се вземе най-святото място в едно селище за център (в слу­чая - Изгрева в София), може да се из­числи и разстоянието от него, по съответния радиус, до ин­дивидуалната точка на човека. Така може да се открият и други точки по света, подходящи за всеки по­отделно, както и за двама, трима и пр. При това, тази точка се движи по опре­делени закони. Ако я следваме, можем да се подмла­дим.

СЪДЪРЖАНИЕ
/